Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на НМИМИС

Автор: БАК | Дата: 16.11.2023 | Категория: Анализи

експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и:
– Научни звена, академични институции и изследователи;

– Органи на държавното управление;

Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор в сферата на киберсигурността и повишаване на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации, чрез по-ефективно прилагане на изискванията на НМИМИС, са предвидени три дейности:

1. Изследване и мониторинг на степента на имплементиране на НМИМИС от малки, средни и големи общини.
2. Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими спрямо НМИМИС.
3. Информационни събития с цел повишаване на ефективността на прилагане на НМИМИС от млаки, средни и големи общини.

КЪМ АНАЛИЗА    МЕТОДОЛОГИЯ    МЕТОДИКА

Към статии