31.07.2023
Заключителни събития по Оперативна програма "Добро управление"

Автор: Екип АБГР

В рамките на проект по ОП „ДУ", Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност в общински администрации" - BG05SFOP001-2.025 ,  АБГР  организира и проведе две  „информационни събития за популяризиране на резултатите от изпълнението на дейност 1 „Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на Наредбата за минималните изисквания за мр ежова и информационна сигурност (НМИМИС) от малки, средни и големи общини"  и 2 „Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност".  Информационните събития се проведоха на 29 и 30 юни в курорт  Белчински бани и на 27 и 28 юли в гр. Русе.

Провеждането на информационните събития има за цел да разпространи и информира заинтересованите страни за постигнатите резултати, с което значително да се повиши информираността на всички заинтересовани страни по отношение на задълженията и възможностите за имплементиране на НМИМИС от всички общински администрации.

В информационните събития като лектори  взеха участие лектори от Българската асоциация по киберсигурност. Представени бяха  детайлни разяснения по отправените препоръки и практически насоки както за тяхното прилагане, така и за прилагането на Методиката за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими спрямо Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.   

 

Към новини
Галерия