Вие сте тук

Каталог
Публикации

Международна конференция

На 12 юни г-н Ергин Емин – изп. директор на АБГР участва с доклад: „Опитът на местните власти в прилагането на интеграционната политика“ в международна конференция, организирана от Европейския институт и Фонд „Убежище,  Миграция и интеграция“ към МВР на тема: „Интеграционна политика – механизъм за координация и добро прилагане“.

 Основната цел на проекта е да се развие и подобри координационният механизъм сред компетентните органи е областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р. България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

 

 

 

Ключовите дейности на проекта предвиждат: 

 • Преглед на изпълнението на "Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила.";
 • Провеждане на шест регионални работни срещи (работници);
 • Провеждане на три обучителни семинари;
 • Разработване на наръчник с добри практики и препоръки за прилагане на интеграционни политики;
 • Провеждане на международна конференция в гр. София;
 • Дейности по информация и публичност

Доклади изнесоха също:

 • д-р Холгер Нитш, Университет за приложни науки и правораздаване
 • Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет
 • Г-жа Надя Димитрова, Международен център за развитие на миграционната политика
 • Г-н Иван Шаренков, правен консултант по миграционните въпроси
 • Г-жа Лиляна Станкова – Пройчева, заместник – председател на ДАБ при МС
 • Г-жа Ива Лазарова, Върховен комисариат на ООН за бежанците

Програма и Наредба