Вие сте тук

Каталог
Публикации

URBAN DEVELOPMENT FORUM 2020

На 2 октомври АБГР беше част от URBAN DEVELOPMENT FORUM 2020

Градовете са пространствени центрове на човешката дейност и взаимодействие. Те са икономически и социални хъбове, имат своите специфики, идентичност и потенциал за развитие и служат като катализатор за иновациите. Все по-видимо е ,че различните предизвикателства, пред които се изправят градовете и градските зони – икономически, екологични, климатични, социални и демографски – са взаимно преплетени и успешното им решение може да се постигне само чрез прилагането на интегриран подход.

Urban Development Forum 2020, организиран от Градът Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, предостави платформа на градските лидери, водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които формираха облика на българските градове, обсъдиха и обобщиха добрите модели и практики при развитието на градските територии, и създаването на жизнена и функционална градска среда.

Основни акценти

Градска инфраструктура: транспорт и публични пространства – ключови проекти, предизвикателства и планове за развитие. Метрото на София като ключов генератор за градско развитие – актуално състояние и бъдещи етапи

Urban talks - териториите на София: Кои са активните инвестиционни зони на София? Кои са зоните с потенциал за бъдещо развитие? Мащабните инвестиционни проекти като двигател за градско развитие.

EIB в подкрепа на устойчивото градско развитие. Реновация и развитие на градската инфраструктура: екологичен градски транспорт, интелигентни градове, енергийна ефективност и иновации

Програма

Екип АБГР