Вие сте тук

Каталог
Публикации

Зам.-министър Деница Николова: Договаряме повече пари за регионално развитие

Зам.-министър Деница Николова: Договаряме повече пари за регионално развитие

- Г-жо Николова, ще успее ли България да усвои до края на този програмен период средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“? Има ли рискови проекти?

- Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е в изключително добра кондиция. Към момента са договорени 92% от средства на програмата, чийто бюджет е над 3 млрд. лв. Бих казала, че ОП „Региони в растеж“ върви с много добри темпове като реализация. Намеренията ни са до края на годината да договорим ресурса на програмата в максимален размер. Това, разбира се, зависи и от активността на нашите бенефициенти, защото от наша страна сме отворили всички мерки и процедури за кандидатстване. Те трябва да подадат проектните си предложения в съответните срокове, за да могат да кандидатстват за финансиране.

От сключените до момента договори (над 650), половината са успешно реализирани. 57% е разплатеният ресурс от бюджета.

За нас постигнатото към момента означава, че можем да се фокусираме върху успешното приключване на оставащите договори, както и да насочим вниманието си към новосключените такива, които да влязат максимално бързо във фаза на изпълнение. Успоредно с това полагаме усилия и за осигуряване на допълващите средства, които не ни достигат по бюджета, за да реализираме ключово важни инвестиции за модернизиране на културни институции в по-големите общини в страната.

Имаме одобрение от Министерски съвет за наддоговаряне на бюджета с до 60 млн.лв., които обаче трябва да компенсираме до края на периода със спестени средства от приключващи договори след проведени обществени поръчки от бенефициентите.

Обръщам внимание, че в разгара на кризата с Ковид-19 дадохме възможност на бенефициентите, които са възпрепятствани от ограниченията да изпълняват проектите си, да поискат временно спиране на изпълнението, без да поемат риск по отношение на усвояване на средствата. За наша радост за целия период на извънредното положение получихме само 40 заявки, което показва, че строителството и физическото изпълнение на обектите като цяло не е спирало по време на критичния период на пандемията.

В същото време не сме спирали изплащането на средства по договорите. За улеснение въведохме възможност за дистанционно и дигитално обработване на цялата информация, а там, където е необходимо, временно бяха отложени проверките на място, без това да създава риск за качеството на цялостното изпълнение.

Пред екипа, с който заедно управляваме европейските средства, стои предизвикателството не къде да вложим средствата, а как да намерим начин и създадем възможности за проектите, за които не ни достигат ресурси, да бъдат реализирани, защото те са важна част от политиката ни за развитие на страната.

- На какви средства могат да разчитат общините по Оперативна програма „Развитие на регионите“ през следващия програмен период – 2021-2027 г.?

- Очакванията са по новата програма, за която водим преговори, да има повече финансов ресурс. Не е маловажен въпросът и какъв ще бъде обемът на националното съфинансиране към европейското, затова не може да се каже отсега и нейната абсолютна стойност. Нагласите са, че тя ще е с по-висок бюджет от настоящата програма, която, както казах, е в размер на 3,018 млрд. лв.

- Кои са приоритетните направления, по които могат да кандидатстват общините за следващия програмен период?

- Изцяло променяме подхода. Досега финансирахме секторно ориентирани приоритети - пътна инфраструктура, социални мерки, модернизация на образователната инфраструктура, обновяване на градски транспорт, ремонт на градска среда и т.н. Нашият опит на прилагане на регионалната политика показва обаче, че за да имаме по-цялостно инвестиране в конкретна територия, за да имаме намаляване на дисбалансите, трябва интегриран характер на мерките.

Наш основен акцент през следващия програмен период ще бъде икономическото развитие. Всяка една от инвестициите трябва да бъде обосновавана със съответните икономически ефекти за територията.

При интегрирания тип на инвестиции партньорствата са необходимост. Това означава, че ние вече няма да фокусираме усилията си само върху общини например, както е настоящият модел, а ще разширим обхвата на потенциалните бенефициенти на програмата. При някои от интегрираните мерки ще очакваме бизнесът да се включи и да получава достъп до финансиране, за да може да се изпълняват комплексни мерки, решаващи всеобхватно конкретни специфични предизвикателства в даден район. Програмата ще има два основни стълба на подкрепа. Единият ще подкрепя териториите на 10-те големи общини в страната, където са разположени и най-големите градове на страната, а вторият ще е насочен към 40 средни и малки градски общини.

 

Промените са важни, защото те предопределят и промяна в подхода за структуриране на проектни идеи, които ще бъдат подкрепяни чрез финансиране с интегрирани териториални инвестиции/европейски средства.

- Колко средства от тази програма ще отидат за четирите клъстера, които обединяват 10 от най-големите общини?

- Първо искам да уточня, че това деление на 10 големи и 40 по-малки общини е много условно. За да можем да изпълняваме интегрирани мерки, в много от случаите е необходимо да имаме сътрудничество между няколко общини. Това означава, че в една интегрирана концепция ще се включват една градска и няколко селски общини или обратното. Една интегрирана концепция включва и различни по своята същност комбинации от мерки - например индустриален парк с довеждаща инфраструктура, транспортна свързаност, квалификация на кадри и мерки в подкрепа на инвеститорите. В цялост моделът, който сме възприели, е да привличаме ресурс и от другите оперативни програми, включително и от Програмата за развитие на селските райони, за да правим по-мащабни и по-видими за хората проекти в конкретна територия, които постигат по-добър ефект по отношение на повишаване на стандарта им на живот.

По отношение на 10-те големи общини, които са на територията на страната, има изискване 6% от средствата по Европейския фонд за регионално развитие на национално ниво да бъдат за градско развитие. Това не означава, че те са ограничени само в този ресурс. Ние ще имаме възможността да привличаме ресурс и от страна на други оперативни програми , както и други финансови източници, вкл. преференциално кредитно финансиране, национални средства, гаранции и др., т.е. и в заключение - възможностите, които даваме в следващия програмен период чрез интегрираните териториални инвестиции, са всеобхватни и никой не е изключен от възможността да има достъп до европейско финансиране.

- Какви ще бъдат изискванията към проектите?

- За новия програмен период ще има изискване проектните идеи да се конкурират на регионално ниво, което означава, че на ниво регион ще има набор от проекти, които ще се състезават помежду си, за да бъдат избрани най-смислените, които ще имат и най-видим ефект на промяна стандарта на живот на хората.

На регионално ниво конкурентната среда ще бъде осигурена от Регионалните съвети за развитие, които са регламентирани в Закона за регионалното развитие. В рамките на този Регионален съвет ще се извършва селекцията на концептуални идеи. За нас е важно включването на регионалните структури в целия процес на инвестиционни мерки, защото централизирано невинаги е възможно да се прецени какви са нуждите на дадена територия, кои са най-високите приоритети. На едно място може да има нужда от повече мерки, свързани с образованието, на друго - транспортната свързаност да е с по-голям акцент. С модела създаваме предпоставка в дългосрочен план за бъдещо управление на средства на регионално ниво. Това обаче не може да се случи без устойчиви регионални звена, без наличен експертен и управленски капацитет в тях, без проактивни местни общности, които имат целеустременост към промяна на начина на живот към по-добро.

Основната цел на регионалната политика е да намалява дисбалансите между териториите и да се стреми към постигане на балансирано териториално развитие, подобряване на икономическите и социалните показатели и намаляване на различията.

Целта ни е да дадем възможност за по-добра реализация на хората на местно ниво, по-добър достъп до образование, здравеопазване и социални услуги, повишаване на качеството и стандарта на живот.

със съкръщение от КМЕТА.bg