Вие сте тук

Каталог
Публикации

Проект:"UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция"

АБГР се присъедини към проект на Асоциация за развитие на София (АРС) и Конфедерацията на независимите профсъюзи в България (КНСБ) по темата: "Включване на граждани на трети страни (ГТС) и лица, получили международна закрила, на пазара на труда". Асоциацията стана част от създадената неформална коалиция от местни заинтересовани страни по темата.

Проектът има за цел обмен и трансфер на знания, опит и най-добри практики за интеграция между 9 членове на UnionMigrantNet (ЮнионМайгрантНет, ЮМН) и 8 местни власти от пет страни от ЕС, а именно Белгия, България, Гърция, Италия и Словения. Изграждайки вече съществуващата европейска мрежа на синдикатите, предоставящи услуги на граждани на трети страни (ГTC), проектът ще се стреми да разшири мрежата чрез насърчаване на партньорства с местните власти, ключови участници в приемането и интеграцията на ГTC.

 
 • Дейности на национално ниво, при които членовете на ЮМН и местните власти ще предприемат целеви мерки, насочени към насърчаване на интеграцията на ГTC в пазара на труда. Дейностите по национална интеграция ще се базират на специфични нужди на общността на ГTC и местната среда.
   • Програми за взаимно обучение. Ще бъдат предприети до 8 обмена между местните власти и членове на ЮМН от включените в проекта пет държави от ЕС, с цел обучение за предоставяне на помощ, информация и обучения на мигрантите. Където е възможно, обмените ще бъдат допълнително формализирани чрез подписване на дългосрочни споразумения за партньорство от членовете на ЮМН и местните власти, включени в обмена.
   • Актуализиране на портала ЮМН за улеснение на достъпа на ГTC чрез подобряване на онлайн връзките със структури на ЮМН, както и на комуникацията с контактни лица от местните власти. Освен това ще бъдат разработени нови ИТ инструменти, за да се подобри обмена на информация между операторите на центрове за контакт и местните власти, както и видимостта на ЮМН в социалните медии. Порталът ще улесни разпространението на ноу-хау и добри практики сред мрежата и извън нея. Ще се провеждат различни транснационални събития, а именно изграждане на мрежа и заключителна конференция за разпространение, организирани от ETUC.
 
Проектът ще подобри вече съществуващата мрежа на ЮМН чрез включване на местните власти в конкретни съвместни мерки за интеграция и обмен в полза на ГTC, включително бежанци. Той също така ще даде възможност за установяване на нови работни взаимоотношения с широк кръг заинтересовани страни, които се занимават с интеграцията на ГTC на пазара на труда и обществото като цяло.
 
Партньорските организации в София - Асоциaция за развитие на София и КНСБ - ще изпълняват следните дейности:
            1. Организиране на 5 обучения по трудови права за граждани на трети страни;
            2. Организиране на 3 семинара за работодатели;
            3. Разработване на 2 кампании (застъпничество и информация) на национално ниво;
            4. Заключителна конференция за разпространение в София.
 
Екип АБГР.