Вие сте тук

Каталог
Публикации

XVI Общо събрание на АБГР

На 9 и 10 октомври Асоциацията на българките градове и региони проведе своето XVI Общо събрание и Конференция на тема: „Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските политики – 2021/27“. Събитието се състоя в парк-хотел „Олимп“, гр. Велинград и реализира в партньорство с А1 България. Лектори бяха Александър Трифонов, експерт от Института за местно и регионално развитие ,Цвета Димитрова, АБЕРОН и Емилия Братова Ван Хартен, Върховният комисариат на ООН за бежанците. На церемония бяха раздадени VI – те годишни национални награди на АБГР.

При откриването, Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР подчерта – „организацията вече 16 години осъществява съвместни проекти с фондация „Конрад Аденауер“. Настоящият проект е част от това сътрудничество за подкрепа на градските власти и администрация, за повишаване на ефективността на управление на градовете и регионите в интерес на гражданите,и в съответствие с европейските ценности и стандарти.

Общото събрание гласува нов управителен и контролен съвет  и избра за председател на Асоциацията, досегашния изпълнителен директор г-н Ергин Емин.Той замени дългогодишния досегашен председател Найден Зеленогорски. Зам. председатели на асоциацията са Здравко Димитров –кмет на Пловдив, Димитър Николов – кмет на Бургас и Петър Паунов –кмет на Кюстендил. За секретар бе избран Евтим Евтимов –бивш кмет на район Триадица - София. Председател на контролния съвет остана д-р Димитър Стефанов – кмет на Тутракан.
Koнференцията съпътстваща общото събрание бе на тема: "Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските политики - 2021/27." (програмата, лекторите и презентациите са приложени отделно по - долу.)

По първата презентация: Градското развитие и подкрепата на регионите е един от основните приоритети на новата оперативна програма за развитието на регионите в България за този период. Основен фокус през него ще бъде териториалното разпределение на инвестициите, съгласно нуждите на съответния район, като ще се  търси интегрирания ефект. Бяха презентирани методическите указания за изготвяне на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и общите указания за подготовка на инвестиции за градско развитие. За новия програмен период  акцентът е върху засилване на градското и териториално измерение на политиката на сближаване чрез въвеждането на новата й цел: „Европа по-близо до гражданите“. В която политиката е основана на териториалните специфики и ангажираност на местните власти и гражданското общество в посрещането на специфичните местни предизвикателства. 
По втората: "Зелената сделка" на ЕС е новата стратегия за растеж, която има за цел да превърне съюза в справедливо и благоденстващо общество, с модерна, ресурсно ефективна и конкурентна икономика, без нетни емисии на парникови газове към 2050 г; т.е. общността ще се стреми да постигне нулеви нетни емисии на парниковите газове до 2050г., цел, която ще бъде подпомогната от „Закон за климата“. Беше представена и пътната карта за постигане на устойчивост на ЕС, чрез превръщане на климатичните и екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката, така че преходът да е справедлив и приобщаващ за всички. Акцентира се и върху плана за действие, включващ:
• повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика.
•възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването.
По третата тема отностно подобряване на механизма за интеграция чрез добри практики и модели беше разяснена действаща наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или междунаровна закрила. Участниците в конференцията се запознаха с Националната стратегия за интеграция на лица, получили международна закрила (2014-2020) и Националеният план за действие в изпълнение на стратегията за 2019 г.

Годишните национални награди на Асоциацията, тази година, бяха в 23 категории. Освен за успешно управление,общините бяха отличени за реализираните инвестиции в природата и хората; за развитие на спорта и младежките дейности; за запазване и популяризиране на културно-историческото наследство; за въвеждане на иновативни подходи в управлението на общината и др.Основният критерий на журито за определяне на призьорите бяха реализираните общински проекти с ясни и устойчиви резултати.

Екип АБГР

Програма на събитието