Вие сте тук

Каталог
Публикации

Кръгла маса на АБГР и правителството на Виена

На 22 ноември Асоциацията на българските градове и региони/АБГР/ организира със съдействието на Правителството на Виена и Виена-Зюд, Авствия, Кръгла маса на тема: "Интегриран подход за устойчиво социално развитие, чрез създаване на достъпен общински и държавен жилищен фонд в България". Участниците във форума бяха народни представители, кметове на райони от София, кметове на общини, административни ръководители и журналисти.

В програмата на събитието, с презентации, участваха: г-жа Сузане Бауер, експерт в реферат „Проучвания на жилищното строителство и международни отношения“ на община Виена, както и г-н Мартин Поспишил, ръководител на направление „Сътрудничество с ЕС“ на община Виена. Принципите на социалното строителство в Австрия бяха представени от г-н Фридрих Клокер, член на УС на Виена-Зюд, Австрия.

Форумът бе открит от г-н Найден Зеленогорски – п-л на УС на АБГР и председател на постоянната комисия по регионално развитие и местно самоуправление в 43 НС. Той изясни мотивацията на проекта за кръглата маса, а именно:

Острата нужда от строителство на финансови достъпни жилища в България  все повече се задълбочава. Изграждането на нови жилища е по-скоро инициатива на частния сектор, като търсенето на подобни жилища, подкрепено с адекватна платежоспособност, е много свито.

Единствената алтернатива на жилища на приемливи  цени е публичният сектор. В същото време досегашните реформи се оказаха недостатъчни за ограничаване на неблагоприятните процеси и изкривявания в жилищния сектор, като:

- Изключително високо ниво на частната собственост на жилищата, което не позволява на публичния сектор да въздейства върху пазара за отдаване под наем на населението с ниски доходи;

- Влошаване на състоянието на обществения жилищен фонд  поради неадекватното управление и поддръжка;

- Недостатъчно бюджетни средства, предназначени за жилищна политика;

- Липса на система за жилищно субсидиране;

- Висока консумация на енергия поради лошата топлоизолация;

- Влошена финансова достъпност на жилищата (съотношението цена/доходи се увеличава), а осигуряването на социални жилища е изключително недостатъчно, за да отговори на търсенето;

- Миграцията на населението и възникващото в резултат на това ограничено търсене на жилища в места с липса на услуги и лошо състояние на физическата среда.

В приветствието си към участниците г-н Иван К. Иванов – зам.-председател на 43 НС подчерта, че нормативната уредба в България не вменява на държавата пряко задължение за строи жилища и да настанява нуждаещите се. Общините са тези, които носят основната отговорност за разрешаването на жилищните проблеми на гражданите. Те имат регулаторно определени отговорности по отношение на грижата за социалния жилищен фонд, но не разполагат с ресурс за неговото създаване, поддръжка и адекватно управление. В същото време на общините са дадени права да предприемат изготвяне на инвестиционни проекти и да провеждат политика за развитие на градските райони и управление на собствеността според конкретните специфични условия. Нормативната уредба трябва да даде възможност посредством въвеждането на алтернативни правила и стандарти да се позволи отклонение от общите законови разпоредби, което да отговори на специфичните нужди за социални жилища, като се ползват и добри практики от водещи в тази област страни като Холандия, Австрия, Германия и други.

Г-жа Ирина Симова, ръководител на бюрото за международни връзки на община Виена напомни, че република Австрия е водеща в Европейския съюз в социалната си политика,  насочена към всички социални групи на населението.  Важна  роля  играе осигуряването  на  добра жилищна  среда, включваща в себе си не само жилищата, но и прилежащата към тях инфраструктура, благоустроена околна среда / паркове, детски площадки и др./, екологичност, енергийна ефективност и приятен външен облик на сградите и на града. Цялата дейност по изграждането и управлението на  социални жилища е част  от  системата  за  социална  политика  на  държавата  и  общините. Тази система датира в Австрия от преди 150 години и до наши дни се допълва, усъвършенства и популяризира, доказвайки своята жизненост и устойчивост. Тя се базира на изграждането на социален жилищен фонд при иновативни условия – нови съвременни апартаменти, отговарящи на екологичните изисквания, нискоенергийни експлоатационни разходи, модерни социални  услуги,  нова благоустроена външна околна среда и коренно различни взаимоотношения между наемодател от една страна, и наемател на общинска жилищна собственост от друга.

Г-н Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР благодари на община Виена за партньорството и оказаното доверие  и за поканата за посещението на 19.09 при д-р Курт Пухингер, референт и магистрат на община Виена. Той представи целта на кръглата маса, а именно: да се интегрира иновативен подход в българската жилищна политика, следвайки западноевропейския модел с помощта на международно  и местно финансиране. България има огромна нужда от достъпни жилища под наем за населението. Правилният подход, според АБГР, е създавантто на жилищен фонд, който следва западноевропейския модел – модерен, енергоефективен, екологичен, с добра архитектура и благоприятна и благоустроена външна среда, включващо стопанисване и управление на този фонд.

При реализирането на проект за изграждане на жилища, предназначени за лица и семейства с ниски и средни доходи, от съществена роля е подкрепата на държавата и общините. В България са необходими и законови промени в социалната политика, както и промени  в общинските наредби. Те трябва да касаят не само реда, по който се предоставят жилища на  лицата и семействата, но и тяхното стопанисване и управление.

Очакваният ефект от Кръглата маса е да се създадат (инициират) условия и предпоставки за  реализацията на проекти от иновативен и социален характер,  гарантиращи  стабилното и устойчивото им развитие, а именно:

- Икономическа стабилност:  дългогодишно  изграждане на достъпни жилища в общините, за отдаване под наем.

- Социална стабилност:  осигуряване на жилища за семейства с по-ниски от средните доходи, принос за социална интеграция.

- Екологична  стабилност:     амбициозни  термо-стандарти,  енергиен паспорт, отопление с минимални загуби.

- Усвояване на нови градски територии

Във връзка с гореизложеното, г-н Емин представи основните теми на кръглата маса:

  • Опитът и ролята на Община Виена в социалната жилищна политика;
  • Юридически предпоставки за изграждане на социални жилища и статут на фирмите с общополезна цел, както и организацията и управлението на ново строителство в тази  сфера, представени от г-н Норберт Вичорек, Виена;
  • Рамкови условия за провеждане на ефективна политика в строителството за изграждане на модерни и достъпни нови жилища и ефективно саниране на съществуващите, представени от д-р Волфганг Аман и инж. Хорст Айзенменгер, Институт за недвижимости, строителство и жилищна среда, Австрия;

След презентациите на гостите от Виена, г-н Найден Зеленогорски обобщи, че бъдещето на градовете зависи от борбата срещу нарастващата бедност и социална изолация, от възстановяването и обновяването на недостатъчно развитите територии, насърчаването на социалната интеграция, управлението на енергийните ресурси, укрепването на пазара на труда и местното самоуправление. Това е интегриран подход, който вклюва устойчиво социално развитие , повишаване качеството на живот, подобряване на човешкия капитал и пазара на труда, социално предприемачество.

- Програма

- Община Виена – общински жилищен фонд“, Правителство на Виена

- Опитът и ролята на община Виена в социалната жилищна политика”, Сузане Бауер,  експерт в реферат Проучвания на жилищното строителство и международни отношения, община Виенa

- „Организация и управление на проекти на ново строителство от фирмите с идеална цел“, Норберт Вичорек, Ново строителство и специално проектиране, Виена

- „Рамкови условия за провеждане на ефективна политика в строителството за изграждане на модерни и достъпни нови жилища“, д-р Волфганг Аман  Институт за недвижимости, строителство и жилищна среда, Австрия

- Eфективно саниране на съществуващия жилищен фонд. Опитът на Австрия“, инж. Хорст Айзенменгер, Виена-Зюд, Австрия

екип АБГР