Вие сте тук

Каталог » Документи
Публикации

ГДД 2019

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на Сдружение Асоциация на българските градове и региони

през 2019 година

 

Преглед на развитието и резултатите от дейността

Асоциация на българските градове и региони/АБГР/ е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и усъвършенстване на регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите. Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.Седалище и адрес на управление-гр.София,община Триадица, бул. Витоша 18, вписано в СГС по фирмено дело 8920/2004 на 13.09.04г, ЕИК:131304276
Сдружението осъществява дейността си в обществена полза.

 

Приходи от дейността

 

 

 

2019 г.

2018 г.

Изменение

 

Хил. лв

Относителен дял %

Хил. лв.

Относителен дял %

Хил. лв.

%

Членски внос

28

44 %

28

68 %

0

0

Дарения

36

56 %

13

32 %

23

177 %

 

Приходите от дарения в размер на 17 % са направени от физически лица, а 83 % от юридически лица. 13 % от изразходваните средства са за материали, 22 % за външни услуги, 48 % за заплати и осигуровки и 17 % Други разходи.

 

Членове на Сдружението

 

Към 31.12.2019 г юридическите членове на организацията са - 56, физическите лица членове са -116.

Дейности през 2019 г:

Продължихме дългосрочното партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ и през 2019 г. в политиката за подкрепа за градските власти, администрацията и регионите на страната.

 1.  На 17 януари, ръководството на организацията участва в организирания от „Софпроект“ широк обществен форум за изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община. ОУП има значителен ефект върху качеството на живот, икономическата активност, мобилността, екологичното състояние, използването на ресурсите и много др. аспекти на градския живот в столицата. Планът обединява градоустройствените инструменти, които определят и насочват развитието на средата.
 2. На 21 януари, Изпълнителният директор и координаторът на АБГР за София, участваха в работата на конференцията на градовете Виена – София на тема: „Инвестиции в умните градове“. Партньорите на Асоциацията от Бюрото за международни връзки на община Виена в София – „Ойроком – ПР“ и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, събраха специалисти в сферата на комуналните услуги от двата града, за да споделят опит в областта на иновациите в интелигентния град и предизвикателствата, пред които са изправени големите градове: урбанизация, дигитализация, споделена икономика, глобализация и изменението в климата.

 3. Експерти на Асоциацията участваха на 2 април на конференцията на Фондация „Конрад Аденауер“ и БИПИ – Български институт за правни инициативи на тема: „Етика в публичната администрация – стандарти, инструменти и добри практики“.Проверките за почтеност са международно признат антикорупционен инструмент. Чрез тях може да се оцени корупционния риск и да се провери спазването на етичните стандарти от страна на служителите на администрацията. Ръководителят на българското бюро на Фондация „Конрад Аденауер“ г-н Торстен Гайслер коментира, че е важно да се приеме Кодекс по етика в държавната администрация, който да помогне при превенцията на корупцията, да насочва държавния служител към това как да се държи и какво не трябва да прави.

 4. Продължи партньорството между АБГР и сдружение Smart Cities. На 16, 17 и 18 април делегати от Асоциацията участваха в международното изложение и конференция „Интелигентни градове“. Форумът демонстрира възможностите за ефективна и екологична промяна на сгради, инфраструктура, транспорт и услуги.

 5. На 19 и 20 април АБГР организира в гр. Пловдив със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ и Областен управител на Област Пловдив конференция на тема: „Сигурност. Рискове за критичната инфраструктура в общините и регионите на България“. Участваха представители на Областните администрации от Южен-централен район, кметове на общини, кметове на райони от Пловдив, представители на Обл. дирекции на вътрешните работи и специалисти. Сред дискутираните теми по време на форума бяха киберсигурността, защита на личните данни, оцеляването в извънредни ситуации, както и ролята на общинските планове при превенцията и противодействието на терористични атаки и осъществяването на координация на местно, областно и национално ниво.

 6. Ръководството на организацията присъства на 16 май на церемонията по официалното откриване на улица в София на името на големия родолюбец и филантроп Дими Паница. Събитието се осъществи с любезното съдействие на Столична община

 7. На 17 май, изп. директор на АБГР г-н Ергин Емин бе участник в 8-та Регионална Енергийна Конференция на тема: „Дневният ред на енергийното развитие на региона – приоритети, технологии, пазари“, която се проведе под патронажа на Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.В рамките на дискусията бе разгледано бъдещето на въглищните региони в преход, развитието на регионалния пазар на електроенергия и природен газ, предизвикателствата пред ВЕИ сектора.

 8. Експерти и представители от Асоциацията взеха участие на 22 май в организирания от НСМСБ (Национално сдружение на Малкия и Среден Бизнес), иновационен форум „Inovation inaction”. На не него бяха презентирани политиките за насърчаване на иновациите в МСП, механизмите и възможностите за финансиране на иновативни продукти и представянето (изложба) на такива.

 9. На 10 юни, представители на градовете, кметове, администратори и експерти, членове на АБГР, участваха в Черноморската конференция „Дигиталният свят – днес и утре“, организирана от ИАНМЦП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Целта на форума бе да насочи общественото внимание към важността на цифровизацията и нейната роля за повишаване на производителността и конкурерентноспособността на предприятията. Представени бяха добри практики за внедряване на цифрови технологии и иновационни методи в модерното производство.

 10. На 11 юни изп. директор на Асоциацията представи АБГР в Пловдив на Националния семинар: „Възможности за финансиране за интеграция и градско развитие, организиран от ВКБООН и Община Пловдив. Той взе участие с доклад в панел: „Преглед на правната рамка и добри практики в сферата на интеграцията на бежанци“ и направи преглед на изпълнението на Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с представено убежище или международна закрила, приета с ПМС № 144/19.09.2017 г.

 11. На 12 юни г-н Ергин Емин – изп. директор на АБГР участва с доклад: „Опитът на местните власти в прилагането на интеграционната политика“ в международна конференция, организирана от Европейския институт и Фонд „Убежище, Миграция и интеграция“ към МВР на тема: „Интеграционна политика – механизъм за координация и добро прилагане“.

 12. АБГР съдейства на 13 юни в София при провеждането на международния фестивал „Европейски Сабантуй“, организиран от Сдружение „Волжки Булгари“. По молба на сдружението и благодарение на партньорството с община Смолян, на фестивала от страна на България участва ансамбъл „100 каба гайди“. Посетителите на фестивала се запознаха с традициите и културата на народите в региона на Волжка България – Република Татаристан, Башкортостан, Чувашия и др.

 13. На 17 юни членове на Асоциацията участваха на организирания от сп. „Мениджър“ Зелен форум на тема: „Екообразование, Екоинтелигентност, Екопромяна“. На събитието се коментираха управленските политики и най-доброто от европейския опит за възпитаване на екомислене, екокултура и екоинтелигентност. Наблегна се на формирането на природозащитна култура от идеите към живота и тайното установяване на екообщности на регионално и местно ниво.

 14. На 18 юни ръководството на АБГР участва на традиционния ББР форум „Пътища за партньорства“, организиран от Българската банка за развитие. Форумът пренесе в София част от европейската дискусия по програмата Invest EU и нейния потенциал за подкрепа на инвестициите в Югоизточна Европа чрез включването на националните банки за развитие като партньори по директното прилагане на програмата. Със събитието бе отпразнуван и 20-годишния юбилей от създаването на ББР.

 15. На 19 и 20 юни УС на АБГР със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ организира и проведе Годишна национална среща в х-л „Боженци“ край гр. Габрово. Над 100 участници, между които обл. управители, зам. обл. управители, кметове, зам. кметове, председатели на общ. съвети, общ. Съветници, членове и партньори на организацията, участваха в конференция на тема: „Създаване на нови региони за планиране в България и второ ниво на управление. Сближаване между териториално планиране и социално-икономическо развитие“. На съпровождащата я церемония се връчиха V-те годишни национални награди на АБГР.

 16. На 21 юни, изп. директор на Асоциацията присъства по покана на списание „Икономист“ и Българската стопанска камара на организираната от тях конференция „Бизнесът и регионите“. Целта на форума бе да покаже как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в България, влиянието, което оказва върху развитието на малкия бизнес и значението му за съществуването на редица населени места. ИПИ представи анализ на регионалните профили.

 17. На 17 септември, г-н Е. Емин и координаторът за София г-н Евт. Евтимов присъстваха по покана на Н. ПР. г-н Виталий Москаленко – извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Р България, на държавен прием в резиденция „Бояна“ по случай националния празник на страната – Ден на независимостта на Украйна. В своето приветствено слово посланикът поздрави всички присъстващи с 28-та годишнина от възстановяването на независимостта на страната и наблегна историческите и съвременни връзки между нашите две страни.

 18. На 08 октомври се проведе заключителната конференция по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, по който АБГР е партньор. Акцент в темите на конференцията бе прилагането на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила“ и интеграционна политика. По време на събитието бяха представени и разработените в рамките на проекта Наръчник с добри практики от проекта и информационни видеоклипове по темата за ефективна интеграция на граждани на трети страни в живота на приемащото общество.

 19. Октомври месец Асоциацията се присъедини към призива за приобщаване към инициативата „Градове и региони за интеграция“ на Комитета на регионите на ЕС. Инициативата се осъществява в партньорство с Европейската комисия и някои европейски асоциации, като Евроситис, Съвета на европейските общини и региони, Конференцията на периферните морски региони и Асамблеята на европейските региони. Тя е политическа платформа за регионални и местни политици и има за цел разработване и насърчаване на предложения за европейски политики и финансиране на интеграцията, като демонстрира ползите от нея в градовете и селските региони на ЕС.

 20. Експерти на Асоциацията участваха на 5/6 ноември в заключителния семинар на Върховния комисариат за бежанците към ООН по проект „Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица в България по пол, възраст и принадлежност към социална група за 2019 г.“. Форумът се проведе в гр. Панагюрище, където г-н Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България, представи стратегическите приоритети на организацията в сферата на закрилата и решенията за 2020 г.

 21. На 19 ноември изп. директор на АБГР и експерти участваха в дискусията, организирана от Института по пазарна икономика за Алтернативен бюджет за по-високи доходи в България. Той се изготвя всяка година въз основа на убедеността на института, че държавната намеса и преразпределение през бюджета трябва да са ограничени, публичните разходи следва да са ефективни, а процесът на бюджетиране да е предвидим и прозрачен.

Важни събития, настъпили след датата на Годишния финансов отчет

Не са възникнали никакви значими събития след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет на Сдружението и до датата на изготвяне на настоящия доклад.

Концепция за работата на АБГР през 2020 г:

Административна дейност:

 • Продължава институционалното укрепване на АБГР чрез сътрудничество с неправителствени организации в страната и чужбина, разработване и реализация на проекти с досегашните партньори- фондация „Конрад Аденауер”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”,Върховният комисарият за бежанците към ООН и Националните и Регионални сдружения на общините в страната;

 • Сключване и изпълнение на споразумения за съвместна дейност с други организации и фирми, с цел изграждане на силни екипи с опит и потенциал за разработване на проекти и използване на донорските програми за местна власт по Националните и Европейските фондове;

 • Поддържане база данни на членовете на АБГР; изграждане на клоновата мрежа на организацията;

 • Осигуряване на подкрепа за изработване на изцяло електронно издание на списание “Градове и региони в отделен сайт, с цел предоставянето на актуална информация за дейността на членовете на АБГР и степента на реформа в местното и регионално самоуправление и развитието на регионите в България.

 • Търсене на възможности за реализация на иновативен проект за i-телевизия – bgobshtina.org, като информационно-аналитично средство за масова информация, с цел осветляване на актуалните процеси в местното самоуправление в България.

 • Редовна актуализация и поддържане на сайта на АБГР.

 • Разяснителна кампания за набиране на нови членове за организацията- индивидуални и юридически лица.

 • Проектна дейност:

 • Партниране с НПО и други дружества и организации с цел разработване на проекти за общините, малките и средни предприятия в тях, вкл. общинските фирми за финансирането им по линия на Европейските структурни фондове.
  Тясно сътрудничество в работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност” за съфинансиране по проектите на общините и микро и малките и средни предприятия, както и НПО в тях.

 • Реализация на съвместна програма от обучителни семинари с Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПР/ и Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, насочени към представителите на местната власт.

 • Участие в разработването и реализацията на проекти по Стратегията за развитие на селските райони и общостната програма „Лидер – водено от общностите местно развитие”.

 • Инфраструктурни проекти. Разработване на общорегионални проекти, обединяване на няколко общини за реализацията на общ регионален инфраструктурен проект.

 • Създаване на екипи, съвместно с ИМРР /Институт за местно и регионално развитие/ и други партньорски организации за изготвяне и реализация на проекти в областта на ПЧП (публично-частното партньорство); по социално-инвестиционния фонд; административен капацитет и актуализацията на общинските планове за развитие и съпътстващите ги стратегически регионални приоритети

 • Проекти по „Натура 2000”. Екология.

 • Участие в проекти на МРРБ за изготвяне на документи и дейности във връзка със стратегията за децентрализация.

 • Подпомагане на местната власт в изграждането на административен капацитет за управление.

Младежки дейности и спорт. Култура. Проекти за малцинствата.

 

24.07.2020 г. Председател: Н. Зеленогорски

гр. София