Вие сте тук

Каталог
Публикации

Устав

У с т а в

на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на българските градове и региони “

София, 2021 г.

І. Общи положения

 

Чл. 1.  (1)        Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на българските градове и региони”, наричано по- долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, което обединява физически и юридически лица, които признават и приемат този устав.

            (2)       Общественополезната дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за местното самоуправление и местната администрация, настоящия устав и действащото законодателство в Република България.

Чл. 2.              Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

Чл. 3.  (1)        Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за справедлива защита на интересите на отделните общини, региони, райони и кметства с оглед на обективните различия, които съществуват между малки, средни и големи общини, региони, райони и кметства.

            (2)        Сдружението функционира на принципите на доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

            (3)        Дейността на сдружението е насочена основно към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в Република България на основата на европейските ценности, като основен партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионално управление и гарантиране на устойчиво развитие на общините и регионите в Република България.

Чл. 4.              Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местно самоуправление и местна власт, обществени и неправителствени орнизации, юридически и частни лица, международни организации.

Чл. 5.              Сдружението осъществява своята дейност в обществена полза, като прилага и осигурява:

5.1. Свобода на сдружаване и доброволност на членството;

5.2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало;

5.3. Равнопоставеност между членовете и колективност при вземането на  решения;

5.4. Задължителност на решенията и нормативните документи на Общото събрание и Управителния съвет;

5.5. Стриктно спазване на нормативната уредба, отнасяща се до дейността на сдружението и неговите членове;

5.6. Партньорства на национално, трансгранично и европейско ниво;

5.7. Обединяване усилията на политици и практици на местно и регионално ниво за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

Наименование

 

Чл. 6   (1)        Наименованието на сдружението е “Асоциация на българските градове и региони.

                        (2)       Наименованието задължително се изписва на български език и може допълнително да се изписва и на чужд език. Наименованието на английски език е Bulgarian cities and regions association.

                        (3)       Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа освен неговото наименование и седалище, адрес, данни за неговата регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

печат

 

Чл. 7.              Печатът на сдружението е кръгъл с надпис “Асоциация на българските градове и региони” и българското лъвче в средата, втъкано в символа на ЕС.

Седалище и адрес на управление

Чл. 8.              Седалището и адресът на управление са: Столична община - район “Триадица”, бул. “Витоша” № 18.

Срок

Чл. 9.              Сдружението не е ограничено със срок.

цели, средства и предмет на дейност

Чл. 10.                        Основни цели на сдружението са:

10.1. Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната администрация;

10.2. Подкрепа на местните власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти;

10.3. Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в Република България на равнището на регионите за планиране;

10.4. Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

10.5. Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика.

 

Чл. 11.                        Предметът на дейност на сдружението за постигане на целите по чл. 10 е:

11.1. Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации, както и членство в международни организации, с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската политика;

11.2. Представителство и защита на интересите на своите членове пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление;

11.3. Разработване предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи проблемите в дейността на градските власти и регионите;

11.4. Подпомагане общинските съвети в градовете при разработването на нормативни документи от изключителна тяхна компетентност;

11.5. Подпомагане своите членове при осъществяване функциите им в местната администрация чрез съдействие в методическо, информационно и огранизационно – техническо осигуряване на дейността им;

11.6. Участие в организирането на национална система за обучение и квалификация на кадрите на местната администрация. Разработване, реализиране и участие в програми за обучение, както в страната, така и извън нея, в съответствие с потребностите на своите членове;

11.7. Съдействане при разрешаването на спорове между свои членове, както и между тях и органите на изпълнителната власт.

Чл. 12.                        В осъществяване на целите си по чл. 10 сдружението използва следните средства:

12.1. Разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите;

12.2. Участие чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите;

12.3. Указва консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации;

12.4. Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация;

12.5. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие;

12.6. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение;

12.7. Координира и сътрудничи с други неправителсвени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението;

12.8. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си;

12.9. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица;

12.10. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областа на местното самоуправление и регионалистика;

12.11. Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми или кооперации за осъществяване на целите си;

12.12. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и др. в програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и др. чуждестранни източници, както и в български проекти и програми.

           Чл. 13. (1)        При осъществяване на дейността си сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на целите по чл. 10 от устава.

                        (2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: организиране и финансиране на семинари и курсове за обучение и квалификация на кадри в областта на местното самоуправление и регионалистика, разработване на проекти и участие в такива, оказване на експертна и консултантска помощ на местното самоуправление в градовете и регионите; издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика, отдаване под наем, участие във фондове за подпомагане на местното и регионално самоуправление в Република България.

                       (3) Стопанската дейност, осъществявана по ал. 2 се подчинява на разпоредбите на действащите нормативни актове за съответния вид дейност.

членство

Чл. 14.            Членове на сдружението могат да бъдат, както дееспособни физически лица – настоящомандатни и бивши членове на общинската администрация и общинските съвети, председатели на регионални асоциации, които имат отговорности и работят в сферата на местното самоуправление и администрация и регионална политика, така и юридически лица, осъществяващи дейност в същата сфера, които приемат устава на сдружението, плащат редовно членски внос и работят за изпълнение на неговите цели и задачи.

Чл. 15.            Членството в сдружението е доброволно.

Чл. 16.            Членовете на сдружението се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

Чл. 17.            Физическите лица - членове на сдружението плащат годишен членски внос в размер и по ред, определен от Общото събрание.

Чл. 18.            Юридическите лица – членове на сдружението внасят встъпителна вноска и годишен членски внос в размер и по ред, определен от Общото събрание.

Чл. 19.            Членският внос се отразява в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

 

Придобиване на членство

Чл. 20.            Всеки кандидат подава писмено заявление до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат, приема и ще изпълнява разпоредбите на настоящия устав.

Чл. 21.            Кандидатите – юридически лица прилагат към заявлението и преписи от документите си за регистрация и решенията на управителните си органи за членство в сдружението.

Чл. 22.            Управителният съвет внася молбата за разглеждане на следващото заседание на Общото събрание, следващо датата на подаване на заявлението.

Чл. 23.            Членството се придобива от датата на вземане на решение на Общото събрание.

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 24.            Всички членове на сдружението са с равни права. Всеки член има право на един глас.

Чл. 25.            Членовете на сдружението имат следните права:

25.1. Да инициират и участват в дейността на сдружението и Общото събрание;

25.2. Да участват в управлението на сдружението, да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;

25.3. Да бъдат информирани за дейността и финансовото състояние на сдружението;

25.4. Да ползват имуществото и материалите на сдружението;

25.5. Да участват в обсъждането и решаването на въпроси, представляващи общ интерес;

25.6. Да се ползват от дейността на сдружението и да търсят защита на професионалните си интереси чрез него;

25.7. Да участват във всички прояви на сдружението в страната и чужбина;

25.8. Да бъдат своевременно информирани за всички актове и действия на сдружението и неговите органи;

25.9. Да получават свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на сдружението.

Чл. 26.            Членовете на сдружението са длъжни:

26.1. Да спазват разпоредбите на този устав и решенията на ръководните органи;

26.2. Да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите и задачите му;

26.3. Да плащат редовно членския си внос в размер и по ред, определен от Общото събрание;

26.4. С поведението си да не уронват престижа на сдружението;

26.5. Да не използват по какъвто и да е начин участието си в сдружението за цели, противоречащи на Устава, българското и международно законодателство.

Чл. 27.            Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими, освен в случай на писмено упълномощаване на трето лице за изпълненение на конкретно право или задължение.

Чл. 28.            За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на дължимите вноски. Членът не отговаря за задълженията на сдружението.

 

Прекратяване и отпадане на членство

 

Чл. 29.            Членството в сдружението се прекратява:

29.1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет; не по – късно от един месец преди датата на напускане;

29.2. Със смъртта или поставянето под запрещение на член - физическо лице;

29.3. Със заличаване от съдебния регистър на член – юридическо лице;

29.4. При заличаване от съдебния регистъра на сдружението;

29.5. При отпадане;

29.6. С изключване.

Чл. 30.            Член на сдружението може да бъде изключен от Общото събрание с обикновено мнозинство по предложение на Управителния съвет, когато:

30.1. Нарушава предвидените в чл. 26 задължения;

30.2. Извърши други действия, които правят по-нататъчното му участие в сдружението несъвместимо.

Чл. 31.            При маловажни случаи на нарушения по чл. 26 Управителният съвет постановява с решение срок за преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

Чл. 32.            Член на сдружението отпада когато:

32.1. Не е платил две поредни членски вноски;

32.2. Не е внесъл встъпителната вноска в предвидения срок за юридическите лица.

Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на

сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 33.            Решението за отпадане на член се приема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Чл. 34.            При прекратяване, изключване и отпадане на членство сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Органи на управление

Чл. 35.            (1)       Органи на управление на сдружението са: Общото събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

Общо събрание

Чл. 36.            (1)       Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всичките му членове. Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. Представители на населените места са съответните кметове, а представители на регионално равнище са съответните председатели на регионални асоциации.

                       (2)        Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице – член на сдружението, да ги представлява на едно или неограничен брой общи събрания. Пълномощниците нямат право да представляват повече от двама членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 37. (1)       Общото събрание:

37.1. Приема, изменя и допълва устава на сдружението;

37.2. Приема отчет за организационната и финансова дейност на Управителния съвет и Контролния съвет;

37.3. Приема вътрешни актове и програми за дейността на сдружението;

37.4. Избира от своя състав и освобождава членовете на управителния съвет, Контролния съвет и Експертния съвет, както и Председател на Управителния съвет и Председател на Контролния съвет.

37.5. Приема решения за приемане, изключване и отпадане на членове на сдружението;

37.6. Приема бюджета на сдружението и отчета за неговото изпълнение;

37.7. Взема решение за участие в други организации;

37.8. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;

37.9. Взема решения относно размера, начина и реда за внасяне на членския внос и на имуществените вноски;

37.10. Отменя решенията на другите органи на сдружението, противоречащи на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

37.11. Приема решения за придобиване и разпореждане с недвижимо имущество на сдружението;

37.12. Определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния персонал на сдружението;

37.13. Приема решения за създаване и закриване на научни, консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение задачите на сдружението;

37.14.  Взема решения за участие във фондове в местното и регионално      самоуправление в Република България.

37.15. Взема решения по всички други въпроси поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав.

                        (2)       Правата по ал. 1, т.т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Свикване

Чл. 38.            Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания. Редовното заседание се свиква най – малко един път в годината от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 39.            Извънредно заседание се свиква по инициатива на Управителния съвет или по писмено искане на най – малко една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището.

Чл. 40.            В случай, че Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана по предходния член, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

Чл. 41.Общото събрание се свиква с писмена покана, която се обявява в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указания по чия инициатива се свиква.

Кворум

Чл. 42.            (1)       Общото събрание е законно, когато присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

                        (2)       Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и на упълномощените представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 43.            При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Чл. 44.            Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

44.1. Него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

44.2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Вземане на решения

 

Чл. 45.            (1)       Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията по чл. 37, ал. 1, т. 1, т. 8 и т. 11 се вземат с мнозинство – две трети от присъстващите.

            (2)        Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 46.            Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на сдружението.

Чл. 47.            (1)       Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателят на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанията се водят от заместник – председател на Управителния съвет.

            (2)        За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

                        (3) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

                        (4) Всеки член на сдружението има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 48.            (1)       Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

                         (2)      Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

                         (3)      Всеки член на сдружението, Управителният съвет или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решението на Общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по – късно от една година от приемането му.

Управителен съвет

Чл. 49.            (1)       Управителният съвет се състои от двадесет и три члена – членове на сдружението. Задължително условие към членовете на Управителния съвет е да са настоящи или бивши председатели на общински съвет или общински съветници, кмет и административен секретар, председатели на регионални или неправителствени организации, с изключение на квотата за други физически или юридически лица. Избраният от Общото събрание Управителен съвет се разпределя по териториален и квотен принцип между основните групи членове на сдружението – градове, региони и физически и юридически лица, както следва: дванадесет места за настоящи или бивши кметове, три места за настоящи или бивши административни секретари, пет места за настоящи или бивши председатели на общински съвети или общински съветници и три места за председатели на регионални, неправителствени организации или други физически и юридически лица.

            (2)       Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от четири години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено, ако отговарят на условията по ал.1.

                        (3) Управителният съвет избира от състава си с квалифицирано мнозинство заместник – председател и секретар на сдружението.

(4)Решенията на Управителния съвет подлежат на обжалване от членовете на сдружението пред Общото събрание в 14-дневен срок от публикуването им на сайта на сдружението.

Правомощия

 

Чл. 50.            Управителният съвет:

50.1. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;

50.2. Осигурява и организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

50.3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

50.4. Осъществява дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание;

50.5. Избира, освобождава и контролира дейността на изпълнителния директор и определя трудовото му възнаграждение;

50.6. Определя структура, индивидуален размер и форма на заплащане на административния персонал на сдружението по предложение на изпълнителния директор;

50.7. Организира свикването и провеждането на заседания на Общото събрание;

50.8. Разпорежда се с имуществото на сдружението, при спазване на изискванията на този устав;

50.9. Разглежда и внася годишна план – сметка и отчета за изпълнението й за приемане от Общото събрание;

50.10. Ежегодно изготвя доклад за дейността на сдружението, съдържащ данни съгласно чл. 40, ал. 2 и ал. 3 ЗЮЛНЦ, който се представя в срок до 31 май на всяка година за публикуване в бюлетина на Централния регистър;

50.11. Определя реда и организира дейността на сдружението и носи отговорност за това;

50.12. Приема правила за работата си;

50.13. Взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган;

50.14. Изпълнява задължения, предвидени в устава;

50.15.Възлага веднъж годишно проверка на дейността на сдружението от лицензиран експерт – счетоводител;

50.16. Осъществява организационно и методическо ръководство върху дейността на своите членове, подпомага и консултира тяхната дейност;

50.17. Одобрява договори на сдружението с трети лица;

50.18. Взема решения за участие в други организации с нестопанска цел, както и в търговски дружества;

50.19. Прави предложение до Общото събрание за изключване на членове на сдружението;

50.20. Извършва ликвидация на сдружението по реда на този устав, ТЗ и ЗЮЛНЦ;

50.21. Взема решения за създаване и закриване на специализирани комисии и определя техния състав;

50.22. Решава и други въпроси, възложени му от Общото събрание.

Заседания

Чл. 51.            (1)       Управителният съвет се събира на редовни и извънредни заседания, които се ръководят от председателя.

                        (2) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по рядко от веднъж на два месеца. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се изпращат не по – късно от седем дни преди датата на заседанието.

                        (3) Извънредни заседания се свикват от председателя при писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако в срок от една седмица, председателят не свика заседание, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

                        (4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник – председателя или от избран от Управителния съвет негов член.

Чл. 52.            Заседанието е редовно ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.53. За своите заседания Управителният съвет води протокол, който кореспондира с изискванията на чл. 47 от настоящия устав.

Решения

Чл. 54. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на органа, а тези по чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ, чл. 50.8 и 50.20 от настоящия устав с мнозинство от всички членове.

Чл. 55.            (1)       Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

            (2)        При покана от Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и изпълнителният директор присъстват на заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Председател

Чл.56. Председателят на сдружението осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на сдружението. Той се избира от Общото събрание, измежду членовете на Управителния съвет, за мандат от четири години. Той е и председател на Управителния съвет.

Чл.57. Председателят на сдружението:

57.1. Представлява сдружението пред органите на ЕС, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, юридически и физически лица и други организации в страната и чужбина;

57.2. Подписва официалните и финансови документи от името на сдружението;

57.3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Общото събрание;

57.4. Осъществява координация и взаимодействие между органите на сдружението;

57.5. Извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет.

Чл. 58.            При отсъствие или трайна невъзможност на председатателя да изпълнява функциите си и с решение на Управителния съвет, те се поемат от заместник – председателя.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

            Чл. 59. Контролният съвет се състои от девет члена, като в състава си включва настоящомандатни четирима кметове, трима административни секретари и двама председатели на общински съвети или общински съветници и се избира от Общото събрание за срок от четири години.

            Чл. 60. Контролният съвет:

                        60.1 Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

                        60.2. Прави предложения пред Общото събрание за прекратяване членството на членове на сдружението при условията на настоящия устав;

                        60.3. Контролира изпълнението на бюджета на сдружението и финасовата дисциплина;

                        60.4. Възлага при необходимост извършването на финансови ревизии на упълномощени за тази цел органи;

                        60.5. Произнася се по годишния отчет на Управителния съвет;

                        60.6. Ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание с писмен доклад;

                        60.7. Контролира дейността на Управителния съвет и изпълнителния директор; избира от състава си с квалифицирано мнозинство председател на КС.

                        60.8. Следи за спазване на Устава;

                        60.9. Контролира управлението на имуществто на сдружението и внася предложения в Общото събрание за неговото ефективно и законосъобразно използване.

60.10.Решенията на Контролния съвет могат да се обжалва от членовете на сдружението пред Общото събрание в 14-дневен срок от публикуването им на сайта на сдружението.

 

            Чл. 61. Разпоредбите на чл. 51 – 55 от настоящия устав се прилагат и по отношение на дейността на Контролния съвет.

            Чл.62. При изтичане, както и при предсрочно прекратяване на служебния мандат на член на Контролния съвет, Общото събрание избира на първото си след събитието заседание на негово място друг член на сдружението при условията на чл. 49, ал. 1. До обновяване на състава на КС членовете, чиито мандат е изтекъл или предсрочно прекратен, продължават да изпълняват функциите си до избиране на нови членове.

Изпълнителен директор

            Чл. 63. (1)        Изпълнителният директор:

                        63.1. Организира изпълнение на решенията на Управителния съвет;

                        63.2. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност;

                        63.3. Ръководи и координира дейността на звената по чл. 37.13 от настоящия устав, назначава и освобождава ръководителите им;

                        63.4. Разработва годишния проекто – бюджет на сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание;

                        63.5. Отговаря за изпълнението на годишния бюджет на сдружението и се отчита за това пред УС в края на всяко шестмесечие;

                        63.6. Стопанисва и управлява имуществото на сдружението по реда на Устава;

                        63.7. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на сдружението;

                        63.8. Осигурява организационно – техническо обслужване на дейността на Общото събрание, УС и КС.

                        (2)       За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет с писмен отчет на шестмесечие.

                                                           Експертен съвет

Чл.63а.       Експертен съвет

(1)Експертният съвет се състои от 5 /пет/ души-членове на сдружението.

 (2)Условие към членовете на Експертния съвет е същите да не са настоящи председатели на общински съвети и общински съветници, кметове или административни секретари на общини, да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции, както и от политически партии и търговци по смисъла на Търговския закон.

(3) Членовете на  Експертния съвет подписват декларация, че отговарят и ще отговарят на условията  на ал.2 по време на целия си мандат. При промяна на обстоятелствата по ал.2 същите уведомяват  Председателя на Експертния съвет в тридневен срок от настъпване на промяната, който следва да поиска от Общото събрание тяхната смяна. От момента на уведомяване на председателя за настъпилата промяна в обстоятелствата по ал.2, същите се отстраняват от участие в работата на Експертния съвет.

(4)Експертният съвет се избира за срок от четири години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено, ако отговарят на условията по ал.2.

(5)Експертният съвет избира от състава си с обикновено мнозинство Председател и Заместник председател.

(6)Правомощия на Експертният съвет:

1. Определя европейските политики на сдружението, осигурява средства по линия на финансовите инструменти на Европейската комисия, както и финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и други международни донори, както и програми  за икономическо и социално сближаване на регионите в Европа.

2.Решенията на Експертния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

3.Председателят на Експертния съвет ръководи заседанията на съвета и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнението на решенията на Експертния съвет.

Имущество

 

Чл. 64.            (1)       Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

            (2)       Паричните средства на сдружението се съхраняват в банкови сметки.

                        (3)       Имуществото на сдружението се разходва за постигане на целите по чл. 10 от настоящия устав. Сдружението не формира печалба.

Чл.65. Източници на средства на сдружението са:

65.1. Отчисления от членския внос и встъпителните вноски;

65.2. Отчисления от брутните приходи от стопанисване на базата и съоръженията;

65.3. Субсидии от държавата и общините;

65.4. Субвенции от държавата;

65.5. Дарения и спонсорства;

65.6. Доброволен труд;

65.7. Стопанска и допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия устав;

65.8. Приходи от собствено имущество;

65.9. Средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни организации;

65.10. Други източници.

Чл. 66.            При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание има право да вземе решение с мнозинство от половината от общия брой на членовете на сдружението за допълнителна имуществена вноска на членовете.

Чл. 67.            Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени в този устав. Сдружението не разпределя печалба.

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

 

Чл. 68.            Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 69.            Сдружението се прекратява:

69.1. По решение на Общото събрание;

69.2. По решение на СГС в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

Чл. 70. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по смисъла на Търговския закон.

Чл. 71 (1)        Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

                         (2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предоставя на държавата.

                         (3) След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от СГС.

            Чл. 72. Воденето на книги, разходване на имущество, преобразуването, ликвидацията и предоставяне на имущество след ликвидацията се извършват по реда на чл. 40, 41, 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Този устав е приет на учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Асоциация на българските градове и региони за извършване на общественополезна дейност, проведено на 11. 06. 2004 година в град София.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали устава, да се счита неразделна част от него.

§ 3. За неуредените в този устав случаи, както и за тълкуване и прилагане на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

 

Уставът е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за Агенцията по вписванията и сдружението.

 

* Промените в него се извършиха с решение на Общо събрание от 30.09.2021 г.

 

 

Articles of Association

 

of the non-profit Association "Bulgarian Cities and Regions Association"

 

Sofia, 2021

 

 

І. General

 

Article 1.               (1)           The non-profit "Bulgarian Cities and Regions Association", hereinafter referred to as "the Association", is a legal entity for the implementation of public benefit activities, which unites natural and legal persons who recognize and accept these Articles.

            (2)             The public benefit activity shall be carried out in accordance with the provisions of the Constitution of the Republic of Bulgaria, the Non-Profit Legal Entities Act, the Local Self-Government and Local Administration Act, these Articles of Association and the current legislation in the Republic of Bulgaria.

Article 2.                              The Association shall be separate from its members and shall be liable for its liabilities with its property. The members of the Association shall be liable for its liabilities only to the extent of the property contributions provided for in these Articles.

Article 3.               (1)           The Association shall be a voluntary, independent, non-partisan and non-governmental Association for the fair protection of the interests of individual municipalities, regions, districts and town halls in view of the objective differences that exist between small, medium and large municipalities, regions, districts and town halls.

               (2)           The Association shall operate on the principles of voluntariness, equality, partnership, responsibility and legality.

               (3)           The activities of the Association shall be mainly aimed at the development of local self-government in towns and cities and regional policy in the Republic of Bulgaria on the basis of European values, as a major partner of national, international and European institutions and organizations in the development and implementation of national and European policies and programs for the development of local and regional governance and ensuring sustainable development of municipalities and regions in the Republic of Bulgaria.

Article 4.                              The Association represents and advocates the interests of its members before the state, local self-government and local authorities, public and non-governmental organizations, legal entities and individuals, international organizations.

Article 5.                              The Association carries out its activities for public benefit, applying and providing:

5.1. Freedom of Association and voluntary membership;

5.2. Democracy, self-government, electorality, mandates, accountability, and community;

5.3. Equality among members and collectivity in decision-making;

5.4. Binding nature of the decisions and regulations of the General Assembly and the Board of Directors;

5.5. Strict observance of the regulations concerning the activities of the Association and its members;

5.6. Partnerships at national, cross-border and European level;

5.7. Bringing together policy makers and practitioners at local and regional level to build capacity at city and regional level for public policy making in line with EU requirements and standards.

 

Name

 

Article 6                (1)           The name of the Association is "Асоциация на българските градове и региони".

                        (2)                The name shall compulsory be written in Bulgarian and may additionally be written in a foreign language. The name in English shall be "Bulgarian Cities and Regions Association".

                        (3)                The name shall appear in official correspondence, seals, letterheads and other documents. Any written statement on behalf of the Association shall contain, in addition to its name, its registered office, address, details of its registration, including BULSTAT number.

 

 

Seal

 

Article 7.                              The seal of the Association shall be circular with the reading "Bulgarian Cities and Regions Association" and the Bulgarian Coat of Arms (lion) in the middle, embedded into the EU symbol.

 

 

Registered office and registered office

 

Article 8.                              The headquarters and registered address shall be: Metropolitan Municipality – Triaditsa district, 18 Vitosha blvd.

 

Term

 

Article 9.                              The Association shall not be limited by time.

 

Objectives, means and scope of business

 

Article 10.                            The main objectives of the Association are:

10.1. To support the development of local self-government and local administration;

10.2. To support local authorities and administration to increase the efficiency of urban governance in the interest of citizens and in accordance with European values and standards;

10.3. Creating preconditions for the introduction of a second level of self-government in the Republic of Bulgaria at the level of planning regions;

10.4. Creation of preconditions for sustainable development of cities and regions;

10.5. Supporting the development of the country's regional policy with a view to sustainable development of the regions and creating an optimal regional environment for the development of all sectors of public policy.

 

Article 11.                            The scope of business of the Association's activities to achieve the objectives of Article 10 is:

11.1. Cooperation and partnership with European and international institutions and organizations similar in the subject of activity, as well as membership in international organizations, with a view to the adequate inclusion of Bulgarian cities and regions in the European policy;

11.2. Representation and protection of the interests of its members before the legislative, executive and judicial authorities, relevant to the problems of local self-government;

11.3. Developing proposals for the amendment and improvement of the legal framework in the field of local self-government and local administration, as well as drafts for other normative acts and amendments to existing ones concerning the problems in the activity of city authorities and regions;

11.4. Assisting the municipal councils of cities in the development of normative documents of their exclusive competence;

11.5. Assisting its members in the performance of their functions in local administration by assisting in methodological, information and limitation-technical support of their activities;

11.6. Participation in the organisation of a national system for the training and qualification of local administration staff. Developing, implementing and participating in training programmes, both within and outside the country, in accordance with the needs of its members;

11.7. Assisting in the resolution of disputes between its members and between them and the executive authorities.

Article 12.                            In pursuing its objectives under Article 10, the Association shall use the following means:

12.1. Drafting and submitting concrete proposals to the public authorities that contribute to the improvement of the management of cities and regions;

12.2. Participation, through its members, in the work of institutional bodies in the development and solution of problems related to cities and regions;

12.3. Providing advisory, expert and other services to its members and partner organisations;

12.4. Organisation of meetings, discussions and seminars with national and international participation on local government and public administration issues;

12.5. Encouraging and ensuring the free exchange of information and ideas in the field of regional development;

12.6. Promotion of leading experiences and innovative practices in the field of urban governance and regionalism by developing and delivering effective training programmes and modalities;

12.7. Coordinating and collaborating with other non-profit organizations, agencies and institutions that share the objectives of the Association;

12.8. Directs methodological and organizational support to its members;

12.9. Carrying out qualification, retraining and training of its members and staff, as well as third parties;

12.10. Carrying out publishing, consulting, information, advertising activities in the field of local government and regional studies;

12.11. Establishment, alone or in partnership, of its own companies or cooperatives to carry out its objectives;

12.12. Participating independently or in partnership with the state, municipalities, regional organizations, NGOs, business entities, etc. in program projects of pre-accession funds, grants and other foreign sources, as well as in Bulgarian projects and programs.

           Article 13. (1)           In carrying out its activities, the Association may carry out additional business activities, the income from which shall be used to achieve the objectives referred to in Article 10 of the Articles of Association.

                        (2)                The additional business activities referred to in the preceding paragraph shall be as follows: organization and financing of seminars and courses for training and qualification of personnel in the field of local self-government and regional studies, development of projects and participation in such projects, provision of expert and consultancy assistance to local self-government in cities and regions; publishing, consultancy, information, advertising activities in the field of local self-government and regional studies, renting, participation in funds to support local and regional self-government in the Republic of Bulgaria.

                       (3) The economic activity carried out under paragraph (2) shall be subject to the provisions of the regulations in force for the respective type of activity.

 

Membership

 

Article 14.            Members of the Association may be both able-bodied natural persons - current and former members of the municipal administration and municipal councils, chairpersons of regional associations, who have responsibilities and work in the field of local self-government and administration and regional policy, and legal persons carrying out activities in the same field, who accept the Articles of the Association, pay regular membership fees and work for the implementation of its goals and objectives.

Article 15.            Membership in the Association is voluntary.

Article 16.            The members of the Association shall be entered in a special register in a form approved by the Board of Directors.

Article 17.            Natural persons - members of the Association shall pay an annual membership fee in the amount and in the order determined by the General Assembly.

Article 18.            Legal entities - members of the Association shall pay an initial contribution and an annual membership fee in the amount and in the order determined by the General Assembly.

Article 19.            The membership fee shall be recorded in a special register in a form approved by the Board of Directors.

.

 

Acquisition of membership

 

Article 20.            Each applicant shall submit a written application to the Board of Directors in which he declares that he is aware of, accepts and will comply with the provisions of these Articles of Association.

Article 21.            Applicants who are legal persons shall enclose with their application copies of their registration documents and the decisions of their governing bodies on membership of the Association.

Article 22.            The Board shall submit the application for consideration at the next meeting of the General Assembly following the date of submission of the application.

Article 23.            Membership shall be acquired from the date of the decision of the General Assembly.

 

Rights and obligations of members

 

Article 24.            All members of the Association shall have equal rights. Each member shall be entitled to one vote.

Article 25.            Members of the Association shall have the following rights:

25.1. To initiate and participate in the activities of the Association and the General Assembly;

25.2. To participate in the management of the Association, to elect and be elected to the governing bodies of the Association;

25.3. To be informed about the activities and financial situation of the Association;

25.4. To use the property and materials of the Association;

25.5. To participate in the discussion and decision of matters of common interest;

25.6. Benefit from the activities of the Association and seek protection of their professional interests through it;

25.7. To participate in all events of the Association in the country and abroad;

25.8. To be promptly informed of all acts and actions of the Association and its bodies;

25.9. To have free access to all documents related to the activities of the Association.

Article 26.            The members of the Association shall:

26.1. Comply with the provisions of these Articles of Association and the decisions of the governing bodies;

26.2. Participate in the activities of the Association and to work for the realization of its aims and objectives;

26.3. Pay regularly their membership fee in the amount and in the order determined by the General Assembly;

26.4. By their behaviour not to undermine the prestige of the Association;

26.5. Not to use in any way their participation in the Association for purposes contrary to the Articles of Association, Bulgarian and international legislation.

Article 27.            The rights and obligations of the members, with the exception of the property rights, are not transferable, except in the case of written authorization of a third party to perform a specific right or obligation.

Article 28.            Members shall be liable for the obligations of the Association only to the extent of the contributions due. A member shall not be liable for the obligations of the Association.

 

Termination and cancellation of membership

 

Article 29.            Membership of the Association shall cease:

29.1. By a unilateral written notice addressed to the Board of Directors; not later than one month before the date of resignation;

29.2. On the death or incapacitation of a natural person member;

29.3. With the deletion from the court register of a member - legal person;

29.4. On the deletion from the court register of the Association;

29.5. On dissolution;

29.6. By expulsion.

Article 30.            A member of the Association may be expelled by the General Assembly by a simple majority on the proposal of the Board of Directors when:

30.1. Violates the obligations stipulated in Article 26;

30.2. Performs other acts which make his further participation in the Association incompatible.

Article 31.            In minor cases of violations under Article 26, the Board of Directors shall establish by a decision a time limit for the cessation of the violation and the elimination of its consequences, failing which it shall make a proposal for expulsion.

Article 32.            A member of the Association shall be expelled when:

32.1. Has failed to pay two consecutive membership fees;

32.2. Has failed to pay the initial contribution within the prescribed period for legal entities.

The above circumstances shall be ascertained by the Board of Directors from the documents 

of the Association, which shall report the lapse to the General Assembly and reflect it in the records of the Association.

Article 33.            The decision to expell a member shall be adopted by the General Assembly by a simple majority.

Article 34.            In the event of termination, expulsion and lapse of membership, the Association shall not be liable for the return of any financial contributions made. The terminated member of the Association shall be obliged to pay the arrears of the property contributions for the period of his membership.

 

Governing bodies

 

Article 35.            (1)           The governing bodies of the Association shall be: General Assembly, Board of Directors and Supervisory Board.

 

General Assembly

 

Article 36.            (1)           The supreme organ of the Association shall be the General Assembly, which shall consist of all its members. Legal entities shall participate in the assembly through the persons representing them. The representatives of the localities are the respective mayors and the representatives at regional level are the respective presidents of the regional associations.

                       The members of the Association may authorise by express written mandate a natural person, a member of the Association, to represent them at one or an unlimited number of General Assemblies. Proxies shall not be entitled to represent more than two members at the same time or to reauthorise third parties.

 

Competences of the General Assembly

 

Article 37. (1)      The General Assembly may;

37.1. Adopt, amend and supplement the Articles of Association of the Association;

37.2. Adopt the report on the organizational and financial activities of the Board of Directors and the Supervisory Board;

37.3. Adopt internal acts and programs for the activities of the Association;

37.4. Elect and dismiss the members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Experts, as well as the Chairperson of the Board of Directors and the Chairperson of the Supervisory Board.

37.5. Adopt decisions on the admission, exclusion and expulsion of members of the Association;

37.6. Adopt the Association's budget and the report on its implementation;

37.7. Decide on participation in other organisations;

37.8. Decide on the transformation or dissolution of the Association;

37.9. Decide on the amount, method and procedure for payment of membership fees and property contributions;

37.10. Repeal the decisions of other bodies of the Association that contradict the law, the Articles of Association or other internal acts regulating the activities of the Association;

37.11. Adopt decisions on the acquisition and disposal of the Association's immovable property;

37.12. Determine the amount of funds for the maintenance of the activities of the administrative staff of the Association;

37.13. Adopt decisions on the establishment and closure of scientific, consultancy, publishing and business units to support the activities and assist in the fulfilment of the tasks of the Association;

37.14.  Take decisions on participation in funds in local and regional self-government in the Republic of Bulgaria.

37.15. Take decisions on any other matters placed within its competence by law or these Articles.

                        (2)                The rights referred to in (1), items 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 may not be assigned to other bodies of the Association.

 

 

Convocation

 

 

Article 38.            The General Assembly shall be convened at ordinary and extraordinary meetings. A regular meeting shall be convened at least once a year by the Board of Directors in the locality in which the registered office of the Association is situated.

Article 39.            An extraordinary meeting shall be convened on the initiative of the Board of Directors or at the written request of at least one third of the members of the Association in the locality in which the registered office is situated.

Article 40.            In case the Board of Directors fails to issue a written invitation under the preceding article within one month, the General Assembly shall be convened by the court of the registered office of the Association upon written request of the members concerned or a person authorised by them.

Article The General Assembly shall be convened by a written invitation, which shall be published in the Register of Non-Profit Legal Entities kept by the Registry Agency and shall be posted at the place of announcement in the building where the management of the Association is located, at least one month before the day scheduled. The invitation shall contain the agenda, the date, time and place of the General Assembly, as well as indications on whose initiative it is convened.

.

 

Quorum

 

 

Article 42.            A General Assembly shall be lawful when more than half of all members are present. In the absence of a quorum, the meeting shall stand adjourned one hour later at the same place and with the same agenda and shall be deemed to be in order, however many members are present.

                        The quorum shall be ascertained by the Chairperson of the meeting from a list showing the names of the members present and of the authorised representatives, signed by them, certified by the Chairperson and secretary of the meeting and annexed to the minutes of the meeting.

 

Voting

 

Article 43.            Each member of the Association shall be entitled to one vote in voting.

Article 44.            A member of the Association shall not have a vote in matters concerning:

44.1. He, his spouse or relative in the direct line - without limitation, in the consanguineous line - up to the fourth degree or by affinity - up to and including the second degree;

44.2. Legal entities in which he is a manager or can impose or impede decision-making.

 

Decision-making

 

Article 45.            (1)           Decisions of the General Assembly shall be taken by open ballot and by a simple majority of the members present. Decisions under Article 37, par. 37(1)(1), (8) and (11) shall be taken by a two-thirds majority of those present.

               (2)           The General Assembly may;The General Assembly may not take decisions on matters which are not included in the agenda of the meeting announced by invitation.

Article 46.            The decisions of the General Assembly shall be binding for the members and the bodies of the Association.

Article 47.            (1)           The meetings of the General Assembly shall be public and shall be chaired by the Chairperson of the Board. In the absence of the Chairperson, the meetings shall be chaired by the Vice-Chairperson of the Board.

               (2)           Minutes shall be kept of each meeting of the General Assembly and shall be certified by the person presiding at the meeting and the person who prepared the minutes, who shall be responsible for the accuracy of the minutes.

                        (3)                The minutes with the list of attendees and the written materials relating to the convening and holding of the General Assembly attached thereto shall be recorded in a special ledger.

                        (4)                Each member of the Association shall have the right to ensure that the minutes accurately reflect the proceedings and the decisions taken at the meeting.

Article 48.            (1)           The decisions of the General Assembly shall be subject to judicial review as to their legality and compliance with the Articles of Association.

                         (2)               Decisions of the bodies of the Association which are taken contrary to the law, the Articles of Association or a previous decision of the General Assembly may be challenged before the General Assembly at the request of the interested members of the Association or of a body thereof, made within one month of becoming aware of them, but not later than one year from the date of the decision.

                         (3)               Any member of the Association, the Board of Directors or the Public Prosecutor may apply to the court of registration of the Association to rule on the legality of the decision of the General Assembly or its compliance with these Articles of Association. This shall be done within one month of knowledge of the decision, but not later than one year from its adoption.

 

Board of Directors

Article 49.         (1)        The Board of Directors shall consist of twenty-three members of the Association. It shall be a mandatory condition for the members of                                            the Board of Directors to be current or former chairpersons of a municipal council or municipal councillors, mayor and administrative                                            secretary, chairpersons of regional or non-governmental organisations, excluding the quota for other natural or legal persons. The                                                Board of Directors elected by the General Assembly shall be distributed on a territorial and quota basis among the main groups of                                                members of the Association - cities, regions and natural and legal persons as follows: twelve seats for current or former mayors, three                                          seats for current or former administrative secretaries, five seats for current or former presidents of municipal councils or municipal                                               councillors and three seats for presidents of regional, non-governmental organisations or other natural and legal persons.

                      (2)           The Board of Directors shall be elected by the General Assembly for a term of four years, and its members may be re-elected without                                            limitation if they meet the conditions set out in paragraph (1).

                      (3)           The Board of Directors shall elect from among its members, by a qualified majority, a Vice-Chairperson and a Secretary of the                                                        Association.

                      (3)          The decisions of the Board of Directors shall be subject to appeal by the members of the Association to the General Assembly within 14                                       days of their publication on the website of the Association.

 

Powers

Article 50.       The Board of Directors shall:

50.1. Represent the Association and determines the scope of the representative power of its members;

50.2. Ensure and organize the implementation of the decisions of the General Assembly;

50.3. Draft and submit to the General Assembly a draft budget;

50.4. Carry out the activities of the Association between the meetings of the General Assembly;

50.5. Elect, dismiss and supervise the activities of the Executive Director and determine his remuneration;

50.6. Determine the structure, individual rate and form of remuneration of the administrative staff of the Association on the proposal of the Executive Director;

50.7. Organise the convening and holding of meetings of the General Assembly;

50.8. Dispose of the property of the Association, subject to the requirements of these Articles of Association;

50.9. Consider and submit an annual plan-account and the report on its implementation for adoption by the General Assembly;

50.10. Annually draw up a report on the activities of the Association, containing data in accordance with Article 40, Paragraph 2 and Paragraph 2 of Article 40 of             the Constitution of the Association. The report shall be submitted by 31 May of each year for publication in the Bulletin of the Central Register;

50.11. Determine the order and organize the activities of the Association and be responsible for it;

50.12. Adopt rules for its work;

50.13. Decide on all other matters which by law or under these Articles of Association do not fall within the rights of any other body;

50.14. Perform such duties as may be prescribed by the Articles of Association;

50.15. Have the business of the Association audited once a year by a licensed certified public accountant;

50.16. Exercise organizational and methodological leadership over the activities of its members, assist and advise their activities;

50.17. Approve contracts of the Association with third parties;

50.18. Decide on participation in other non-profit organizations as well as in commercial companies;

50.19. Make a proposal to the General Assembly for the expulsion of members of the Association;

50.20. Carry out the liquidation of the Association in accordance with the provisions of these Articles of Association, the Commercial Code and the Non-Profit                  Legal Entities Act;

50.21. Decide on the establishment and closure of specialised committees and determines their composition;

50.22. Decide on other matters entrusted to it by the General Assembly.

 

Meetings

Article 51.        (1)        The Board shall meet in regular and extraordinary sessions, which shall be chaired by the Chairperson.

                        (2)       Ordinary meetings of the Board shall be convened by the Chairperson on his own initiative, but not less frequently than once every two                                        months. The convocation shall be made by invitation to each member of the Board, stating the date, time, place of the meeting and its                                          agenda. Invitations shall be sent no later than seven days before the date of the meeting.

                        (3)       Extraordinary meetings shall be convened by the Chairperson at the written request of one-third of the members of the Board of                                                   Directors. If the Chairperson fails to convene a meeting within one week, it may be called by any interested member of the Board.

                        (4)       In the absence of the Chairperson, the meeting shall be chaired by the Vice-Chairperson or a member elected by the Board.

Article 52.        The meeting shall be a ordinary meeting if more than half of the members of the Board of Directors are present. A person shall be deemed to be                          present if he or she has a two-way telephone connection ensuring his or her identity and enabling him or her to participate in the discussion and                          decision-making, which shall be certified in the minutes by the person chairing the meeting.

Article 53.        The Board of Directors shall keep minutes of its meetings which shall correspond to the requirements of Article 47 of these Articles of                                            Association.

 

Decisions

Article 54.        Decisions of the Board of Directors shall be taken by a simple majority of the members of the body present and those referred to in Article 14(2)                          of the Not-for-Profit Legal Entities Act, Articles 50.8 and 50.20 of these Articles of Association by a majority of all members.

Article 55.      (1)       The Board of Directors may also take a decision without holding a meeting if the minutes of the decision are signed without remarks or                                          objections thereto by all its members.

                      (2)       If invited by the Board, the members of the Board of Directors and the Executive Director shall attend meetings of the Board of                                                     Directors with the right to vote in an advisory capacity.

 

Chairperson

Article 56.          The Chairperson of the Association shall provide general leadership and oversight of the implementation of decisions made by the governing                                bodies of the Association. He/she shall be elected by the General Assembly, from among the members of the Board of Directors, for a term of                              four years. He/she shall also be the Chairperson of the Board of Directors.

Article 57.          The Chairperson of the Association shall:

                 57.1. Represent the Association before the EU bodies, state authorities, local self-government and local administration bodies, legal and natural                                    persons and other organizations in the country and abroad;

                 57.2. Sign official and financial documents on behalf of the Association;

                 57.3. Convene and chair the meetings of the Board of Directors and the General Assembly;

                 57.4. Coordinate and interact between the bodies of the Association;

                 57.5. Carry out other activities as assigned by the Board.

Article 58.          In case of absence or permanent inability of the President to perform his/her functions and by decision of the Board, they shall be assumed by                            the Vice-President.

 

SUPERVISORY BOARD

Article 59.          The Supervisory Board shall be composed of nine members and shall include the current four mayors, three administrative secretaries and two                            chairmen of municipal councils or municipal councillors and shall be elected by the General Assembly for a term of four years.

Article 60.          The Supervisory Board shall

                 60.1 Supervise the implementation of the decisions of the General Assembly and the Board of Directors;

                 60.2. Make proposals to the General Assembly to terminate the membership of members of the Association under the terms of these Articles of                                    Association;

                 60.3. Supervise the implementation of the Association's budget and financial discipline;

                 60.4. If necessary, commission financial audits to bodies authorised for this purpose;

                 60.5. Rule on the annual report of the Board of Directors;

                 60.6. Annually report on its activities to the General Assembly with a written report;

                 60.7. Supervise the activities of the Board of Directors and the Executive Director; Elect by qualified majority the President of the CC from among its                            members.

                 60.8. Ensure compliance with the Articles of Association;

                 60.9. Supervise the management of the Association's property and submit proposals to the General Assembly for its efficient and lawful use.

The decisions of the Supervisory Board may be appealed by the members of the Association to the General Assembly within 14 days of their publication on the website of the Association.

Article 61.          The provisions of Articles 51 - 55 of these Articles of Association shall also apply to the activities of the Supervisory Board.

Article 62.          In the event of expiration or early termination of the term of office of a member of the Supervisory Board, the General Assembly shall elect at its first meeting after the event another member of the Association in his place under the terms of Article 49, para. 1. Pending the renewal of the composition of the CC, the members whose term of office has expired or been terminated early shall continue to perform their functions until new members are elected.

 

Executive Director

Article 63.      (1)        The Executive Director shall:

                           63.1. Organize the implementation of the decisions of the Board;

                           63.2. Appoint and dismiss the administrative staff, directs and coordinates its activities;

                           63.3. Direct and coordinate the activities of the units referred to in Article 37.13 of these Articles of Association, appoints and dismisses their                                          heads;

                           63.4. Develop the annual draft budget of the Association and submit it to the Board of Directors for discussion and submission to the General                                       Assembly;

                           63.5. Be in charge for the implementation of the annual budget of the Association and report to the Board at the end of each semester;

                           63.6. Manage and administer the property of the Association in accordance with the Articles of Association;

                           63.7. Keep the records and organize the clerical activities of the Association;

                           63.8. Provides organizational and technical services for the activities of the General Assembly, the Board and the CC.

                      (2)        The Executive Director shall report on his/her activities to the Board of Directors in a written report on a semi-annual basis.

 

                                                                               Board of experts

Article 63а.       Board of experts

(1)      The Board of Experts shall consist of 5 /five/ members of the Association.

(2)      It is a condition for the members of the Board of Experts that they are not current chairpersons of municipal councils and municipal councillors, mayors or administrative secretaries of municipalities, that they are not dependent on local, regional or central government authorities and other state and public authorities and institutions, as well as political parties and traders within the meaning of the Commerce Act.

(3)      The members of the Board of Experts shall sign a declaration that they meet and will meet the conditions of paragraph (2) throughout their term of office. In the event of a change in the circumstances referred to in paragraph 2, they shall notify the Chairperson of the Board of Experts within three days of the change, who shall request the General Assembly to replace them. From the moment of notification to the Chairperson of the change in the circumstances referred to in paragraph 2, they shall be excluded from participation in the work of the Board of Experts.

(4)      The Board of Experts shall be elected for a period of four years and its members may be re-elected without limitation if they meet the conditions set out in paragraph 2.

(5)      The Board of Experts shall elect a Chairperson and a Vice-Chairperson from among its members by a simple majority.

(6)      Powers of the Board of Experts:

      1. Determine the European policies of the Association, provide funds under the financial instruments of the European Commission, as well as the financial              mechanisms of the European Economic Area and other international donors, and programmes for the economic and social cohesion of the regions of                  Europe.

     2. Decisions of the Board of Experts shall be taken by simple majority.

     3. The Chairperson of the Board of Experts shall preside over the meetings of the Board and shall provide general guidance and supervision of the                         implementation of the decisions of the Board of Experts.

 

 

Property

Article 64.        (1)           The property of the Association shall consist of ownership and other rights in rem over movable and immovable property, claims and                                              other rights regulated by law.

                        (2)           The funds of the Association shall be kept in bank accounts.

                        (3)          The property of the Association shall be spent for the achievement of the objectives referred to in Article 10 of these Articles of Association. The Association shall not make a profit.

Article 65. The sources of funds of the Association shall be:

                       65.1. Deductions from the membership fee and the initial contributions;

                       65.2. Deductions from the gross income from the management of the base and facilities;

                       65.3. Grants from the State and municipalities;

                       65.4. State grants;

                       65.5. Donations and sponsorships;

                       65.6. Volunteer labour;

                       65.7. Economic and ancillary business activities provided for in these Articles of Association;

                       65.8. Income from own property;

                       65.9. Funds from programmes and projects funded by domestic and international organisations;

                       65.10. Other sources.

Article 66.            In the event of the annual balance sheet closing with a loss, the General Assembly shall have the right to decide by a majority of half of the                                  total number of members of the Association on an additional pecuniary contribution of the members.

Article 67.            The Association may expend property and carry out activities insofar as they are directed towards the realisation of the objectives set out in                                  these Articles of Association. The Association shall not distribute profits.

 

Transformation, termination and liquidation

Article 68.            The Association may not convert itself into a non-profit-making legal person for private benefit.

Article 69.            The Association shall be terminated:

                         69.1. By decision of the General Assembly;

                         69.2. By decision of the Sofia City Court in the cases referred to in Article 13(1)(3) of the Non-Profit Legal Entities Act.

Article 70. In case of termination of the Association, liquidation shall be carried out in accordance with the Commerce Act.

Article 71          (1)           The property remaining after the satisfaction of the creditors shall be assigned by a decision of the court to the non-profit legal entity                                             designated to carry out public benefit activities with the same or similar non-profit purpose.

                         (2)           If the property is not granted pursuant to par. 1, it shall be granted to the State.

                         (3)           After the distribution of the property, the liquidator shall request the deletion of the registration of the Association by the Sofia City                                                  Court.

Article 72.             The keeping of books, the disbursement of property, the transformation, the liquidation and the provision of property after liquidation shall be carried out in accordance with Articles 40, 41, 42, 43 and 44 of the Non-Profit Legal Entities Act.

 

Transitional and final provisions

§ 1. These Articles of Association were adopted at the founding meeting of the non-profit "Bulgarian Cities and Regions Association" for carrying out public benefit activities, held on 11. 06. 2004 in Sofia.

§ 2. The list of the subscribers who have signed the Articles of Association shall be considered an integral part thereof.

§ 3. The provisions of the Non-Profit Legal Entities Act shall apply to cases not covered by these Articles of Association, as well as to the interpretation and application of its provisions.

 

The Articles of Association are drawn up in two identical copies, one each for the Registry Agency and the Association.

 

* The amendments thereto were made by resolution of the General Assembly of 30.09.2021.