Вие сте тук

Каталог » За нас
Публикации

ПРЕДСТАВЯНЕ

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

Организацията обединява структури с общи или близки проблеми при формулирането на публичните политики. Тя стъпва на двата основни стълба на демократичното развитие – градовете и регионите. В градовете, особено 28-те областни центъра, на практика живее повече от половината от населението на България. Тези хора имат правото и задължението да бъдат двигатели на прогреса и по този начин да определят посоката на развитието не само на своите градове, но и на страната като цяло. Чрез втория стълб – регионите – всъщност се обхваща цялото население на България,  обединено в силни структури, които разполагат с необходимите ресурси и капацитет за разработване и прилагане на модерна регионална политика, отговаряща на предизвикателствата и отговорностите на страна ефективен член на ЕС.

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

Основните цели на АБГР са:

  • Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация в градовете;
  • Подкрепа на градските власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти;
  • Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България на равнището на регионите за планиране;
  • Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;
  • Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчивото развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика;
  • Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската регионална политика.

Институционалното укрепване на АБГР се осъществява чрез сътрудничество с неправителствени организации от страната и чужбина, както и чрез разработване и реализация на проекти с досегашните партньори - фондация „Конрад Аденауер”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Агенция „Стратегма”, Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”, Коалиция за устойчиво развитие, Асоциация „Интегро”, Технологичен център София и Националните и Регионални сдружения на общините в страната. В дейността на асоциацията е залегнало и подпомагането на работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност”, за съфинансиране  по проектите на общините и микро, малките и средни предприятия, както и НПО.

С решение на Управителния съвет от 2012г. АБГР откри свои представителства в Брюксел, Солун и Москва. Чрез офиса в Брюксел, асоциацията разширява  сътрудничеството си с европейските структури: Европейска комисия, Европейски парламент, финансовите институции на ЕС, асоциира се  по-тясно с Комитета на регионите. Чрез офисите си в Солун и Москва – АБГР партнира с подобни по дейност сдружения и организации, за реализацията на съвместни регионални проекти, както и по  изграждането на функционална структура – Международна организация на Черноморските градове и региони. В тази насока асоциацията сключи споразумения с МАГ – Международна асамблея на градовете от ОНД, със седалище в Москва и с Асоциацията на миньорските градове – Донецк, Украйна.

Асоциацията на българските градове и региони е инициатор, издател и разпространител на единственото списание за местно самоуправление и развитие „Градове & Региони”.

Право на членство в Асоциацията имат както физически лица, които имат отговорности и работят в сферата на градското местно самоуправление и администрация и регионалната политика, така и юридически лица.

Органите на Асоциацията според изискванията на ЗЮЛНСЦ са Общо събрание, Управителен съвет и Kонтролен съвет.

Съставът на Общото събрание се формира от членовете на Асоциацията, като представители на градовете са кметовете, председателите на общинските съвети или съветници, районните кметове на градовете с районно деление, а представителите на регионалното равнище са председателите на регионалните асоциации и физически лица с опит в регионалистиката.

Общото събрание избира Управителен съвет от 23-ма членове и Контролен съвет от 9-ма членове , разпределени по квотен принцип между трите основни групи членове на Асоциацията – градове, региони и физически лица. С решение на Управителния съвет се избират и координатори в шестте района за планиране в страната.