Вие сте тук

Каталог

АБГР на конференция за многостепенно управление в ЕС

Брюксел: Комитет на регионите

На 2 декември Асоциацията на българските градове и региони взе участие в конференцията „Управлението на многостепенна Европа”, проведена в Комитета на регионите в Брюксел, чрез своето представителство в европейската столица. На събитието се акцентира на 2 основни въпроса:

• политиката на сближаване на ЕС и нейната връзка със Стратегията „Европа 2020” и

• Ролята на градовете и регионите за комуникацията в Европа и гражданството на ЕС.

Сред присъстващите беше г-н Мишел Льобрьон – Председател на Комитета на регионите, Брюксел и член на Общинския съвет на град Вироенвал (Белгия), г-н Люк Ван ден Бранде - Специален съветник на Европейската комисия относно многостепенното управление и Зам.председател на Комитета на регионите, г-жа Искра Михайлова – Председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, г-н Петър Терзийски – председател на представителството на АБГР в Брюксел.

Г-н Льобрьон се изказа в подкрепа на прогреса на постоянната работа за Европейската интеграция. Подчертано беше, че в допълнение към традиционната си основна мисия като асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, Комитета на регионите иска да насърчи широк дебат за бъдещето на Европа отвъд институциите в Брюксел.

Г-н Ван ден Бранде отбеляза, че в днешната епоха на глобализация, Комитета на регионите смята, че има нужда от по-добро разбиране на ролята и мястото на регионалните и местните власти в приоритетни области като: прилагането на Договора от Лисабон; преразглеждането на финансовата рамка на ЕС; всеобхватни стратегии, като например Европа 2020; реформата на структурните политики; бъдещето на териториалното сближаване; демографските промени; енергетиката и изменението на климата.

Г-жа Михайлова подчерта, че тази година бележи нов цикъл в регионалната политика на ЕС, като се има предвид, че стартирането на новия програмен период е различен от всички предишни такива, защото Европа е преживяла изключително тежка икономическа и финансова криза. Политиката на сближаване има ключова роля като най-важно инвестиционната политика на равнище ЕС и представлява важен инструмент за справяне с тази криза. Също така отбеляза, че шестия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване показва, че политиката на сближаване на ЕС е направила голяма разлика в намаляване на въздействието на кризата. В този контекст ЕС в момента е в процес на изпълнение на реформирана политика на сближаване, за да се отговори на трудни предизвикателства в региона, както и да допринесе за постигането на приоритетите и целите на „Европа 2020”. Областите на интервенция са приведени в съответствие с целите на Европа 2020 и е въведен принципът на многостепенното управление (MLG).

Успешното прилагане на стратегията Европа 2020 зависи и от пълното участие на регионалните и местни власти в Европа и всички заинтересовани страни в процеса като истински партньори. Това е от изключително значение всички предложения да бъдат придружавани от анализи и оценки на местно и регионално равнище.

За програмния период 2014-2020 г. всички споразумения за партньорство и оперативните програми, следва да спазват принципите на многостепенно управление и партньорство през целия цикъл на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка.

Макро-регионален подход може да работи само ако има активно сътрудничество между различните равнища - регионални, национални и местни, както и бизнес партньори, да планират заедно и координиране на финансирането. Той засилва управлението на много нива, като елемент на политиката на сближаване, като се вземат предвид различните участници. Гражданското общество също има своята роля, както и възприетият подход се основава на обстойни консултации, проведени "от долу нагоре".

Тя приветства наскоро приетата от Комитета на регионите "Харта за многостепенното управление в Европа", насърчаване на спазването на принципа на всички етапи на политиката, както на равнище ЕС и държави-членки. Както Хартата гласи "Ние можем да решим проблемите на гражданите по места, като сътрудничим по-добре и работим съвместни проекти за справяне с общите предизвикателства пред нас".

Г-жа Михайлова вярва, че чрез прилагане на принципите на многостепенно управление и партньорство ще се постигне по-голяма ефективност в програмата за развитие и мониторинг, по-ефективен избор на проекти и тяхното изпълнение, по-голяма легитимност и прозрачност при вземането на решения и процесите на вземане на решения, по-голяма ангажираност и активно участие на програмата; възможности за засилване на иновациите и обмена на опит между организационните граници и развитието на институционалния капацитет на участващите нива.

В този контекст, "Европейския кодекс за добро поведение на партньорство" е друг ключов инструмент за укрепване на принципа на партньорство и основно предварително условие, за да се подобри ефективността на кохезионната политика. Г-жа Михайлова изрази убедеността, че само чрез добре насочени и координирани действия между публични и частни участници на всички нива ще успеят важните структурни реформи.

Беше подчертана и ролята и приноса на градовете за постигане на планираните цели на стратегията Европа 2020, по отношение на социалното и икономическото развитие, образованието, промените в климата, научните изследвания и иновациите, социалното включване и борбата с бедността. Прилагането на принципа на многостепенното управление, силно партньорство и интегриран подход, координация между различните политики на всички нива - местно, регионално и национално, ще бъде от съществено стратегическото значение за постигане на целите. Невъзможно е да се гарантира интегриран подход, без активното участие на регионалните и местните власти, както и представители на гражданското общество. Участието отдолу нагоре следва да бъде неразделна част от всички стратегии за развитие на градовете. По този начин, всички действия трябва да се координират и изпълняват от заинтересованите страни на различни равнища на управление, включително участието на гражданите в прилагането на публичните политики.

В заключение, г-жа Михайлова добави, че укрепването на институционалния капацитет на съответните партньори трябва да бъде подкрепено чрез мерките за техническа помощ на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

екип на АБГР в Брюксел

Повече информация