Вие сте тук

Каталог

Мащабен международен форум за бъдещето на Долен Дунав

Изпълнителният директор на АБГР – г-н Ергин Емин, участва с доклад на международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура”. Мащабният форум се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”- Свищов.

Събитието бе организирано от фондация „Конрад Аденауер“, Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България (СИБ), Стопанска академия, Правителството на провинция Баден Вюртенберг – Германия, Асоциацията на Дунавските общини в България „Дунав” и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) – България. В конференцията участваха гости от Германия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Грузия, представители на Министерство на икономиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, областни управители и кметове от дунавските региони, представители на неправителствени организации, академични преподаватели.

Конференцията се проведе паралелно на английски, немски и български език със симултанен превод благодарение на отличните условия, предоставени от домакина – Стопанка академия „Димитър А. Ценов”.В обръщението си към участниците, водещият на форума – проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България заяви, че Свищов е най-подходящото място, където може да се проведе международния форум, посветен на развитието на регионите от Долен Дунав. По думите на проф. Петков, конференцията е „централно събитие за годината в сферата на икономическата регионалистика, управлението на промените и устойчивото развитие”. С приветствено слово, мащабния форум откри ректорът на Стопанска академия проф. д-р Величко Адамов. Той заяви, че форумът е събрал „правилните хора на правилното място” за да дискутират развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав и да вземат най-правилните решения.

Приветствие към организаторите и участниците в конференцията поднесе Даниела Везиева, зам.-министър в Министерство на икономиката и възпитаник на Стопанска академия. Тя изрази радостта си от това да бъде гост в Стопанска академия, т.к. по думите й „това е институция, доказала се в годините”. Зам.-министърът заяви, че темата на конференцията е много важна не само за България, но и за останалите страни, чиито територии са разположени по поречието на р. Дунав. „Икономическия растеж на всяка страна е пряко свързан с развитието на отделните региони” – каза Даниела Везиева. Тя увери участниците, че Министерството на икономиката ще работи усилено за изпълнението на икономическите приоритети на българското правителство, а именно: насърчаване на растежа; поддържане на благоприятен бизнес климат и намаляване на административните тежести за малкия и средния бизнес; стимулиране на инвестициите и иновациите. „По този начин ще осигурим по-добро развитие както на национално, така и на регионално ниво” – каза още зам.-министърът на икономиката.

Участниците в международния форум приветства и кметът на община Свищов Станислав Благов. „Традиционно Свищов е място, от където са започнали много нови начинания” – заяви кмета Благов. Той припомни, че това е градът, който пръв развива местното самоуправление в България, и че именно в Свищов е създаден първия Еврорегион в Югоизточна Европа – Еврорегион „Дунав Юг”. Приветствия участниците в конференцията получиха още от Петер Лангер – Правителство на провинция Баден Вюртенберг в Германия, от Марко Арндт – директор на Фондация „Конрад Аденауер” в България и от името на проф. д-р инж. Румен Стайнов, НКИТЕС – България, поднесено от инж. Димитър Иванов – зам.-председател на НКИТЕС. Ергин Емин, изпълнителен директор на АБГР, заяви в доклада си, че „регионалното сътрудничество между държавите по течението на р. Дунав, особено на местно ниво, е една мини-форма на европейско сътрудничество. Както държавите-членки на ЕС се справят с общите проблеми заедно, така и държавите по течението на реката могат да обменят опит и практики и да разработят стратегии за общото развитие на региона, като все пак се отчитат спецификите на всяка област и община. Първата стъпка в тази посока е чрез Дунавската стратегия и възможностите за трансгранично сътрудничество, като България активно работи с Румъния, Сърбия и с други държави от Югоизточна Европа.“ Той представи предизвикателствата, които стоят пред градовете, местното самоуправление и регионалното управление в България. Настоя за създаване на на самостоятелен капацитет за инвестиционно и икономическо развитие на градовете и за повече отговорност по отношение на политиката за интегрирано развитие на градските райони, за актуалността на интегрираното планиране на територията, до полагане на основите на интегрираното управление. От името на членовете на Асоциация на българските градове и региони той се обърна с предложение към новото правителство на България, а именно:
* Възстановяване, реално, на дейността на съвета за децентрализация към МС и възобновяване на програмата му;
* Отблокиране действието /рестарт/ на закона за ПЧП, който беше предложен за спиране от 42-то Народно събрание;
* Чрез споделени приходи от подоходните данъци – Данък печалба по ЗКПО и Данък върху доходите на ФЛ по ЗДДФЛ да се въведе на ниво държавна политика междурегионална солидарност, както следва:
- Общини с БВП на глава от населението под 50% от средния за страната да имат право на приход в общинския бюджет в размер на 50% от двата данъка;
- Общини с БВП на глава от населението от 50% до 80% спрямо средния за страната да имат на приход в общинския бюджет в размер на 30% от двата данъка;
- Общини с БВП на глава от населението от 80% до 99% спрямо средния за страната да имат на приход в общинския бюджет в размер на 20% от двата данъка;
- Дефицитът на ресурси за финансиране на делегираните на общините държавни дейности се запазва.

Международната конференция, посветена на развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав, бе организирана в три дискусионни панела – „Регионално икономическо развитие”, „Интелигентни градове” и „Нова инфраструктура”. В отделните панели бяха дискутирани бъдещото интегриране на районите по поречието на Дунав, подобряването на инвестиционната среда, необходимостта от повече икономическа самостоятелност на българските общини, създаване на благоприятна среда за сътрудничество, инвестиции и пълно разгръщане на потенциала в регионите. Участниците коментираха какви проекти са започнати, кои вече са реализирани в България и в съседни региони, и кои могат да бъдат препоръчани за реализиране от българските общини, от българския бизнес и от партньори в тази част на Европа.

На заключителното заседание участниците в международната конференция обсъдиха и приеха „Харта за ускорено и устойчиво развитие на регионите от Долен Дунав”. Чрез документа бе изразено убеждението, че интегрирането на регионите по поречието на река Дунав е необходима предпоставка за провеждане на единна политика за икономически растеж. Друго становище, изразено в хартата е, че финансовата децентрализация и реформите във финансовото управление на регионите формират климат за възвръщането на доверието на инвеститорите към региона. „Приоритетните инвестиции, с подкрепа на фондове на ЕС и публично-частни партньорства в трансгранична транспортна инфраструктура през река Дунав е фактор за икономически подем и преодоляване на междурегионалните различия” – се посочва още в документа. В деня на международната конференция, посветена на бъдещето на Долен Дунав, АБГР, представлявана от Ергин Емин и Еврорегион „Дунав Юг”, председателстван от проф. д-р Андрей Захариев официално връчиха заявлението за членство на асоциациите в авторитетния Съвет на дунавските градове и региони, чрез неговия генерален координатор –Петер Лангер от Правителство на провинция Баден Вюртенберг, Германия. В кабинета на кмета на Свищов – г-н Станислав Благов, Асоциация на българските градове и региони, представлявана от изпълнителния директор Ергин Емин  и Националния клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/, представляван от Димитър Иванов – изп. Директор, подписаха Меморандум за партньорство.

* Програма

* "Повече общинска икономическа самостоятелност - едно пожелание към новото българско правителство" - Ергин Емин, изп. диретор АБГР

* "ХАРТА за ускорено и устойчиво развитие на регионите от Долен Дунав"

* "Молба за членство в Съвета на дунавските градове и региони"

* "Меморандум за партньорство между АБГР и НКИТЕС

Екип АБГР