Вие сте тук

Каталог
Публикации

АБГР стартира проект по програма "Добро управление"

        Асоциацията на българските градове и региони , в партньорство с Българско училище за политика "Димитър Паница" и община Рила, стартират съвместен проект със заглавие "Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила" по оперативна програма "Добро управление".

        На 07 октомври 2022г. предстоящият проект беше представен на пресконференция в залата на Общинския съвет в община Рила. На събитието присъстваха гражани, представители на бизнеса и на администрацията в общината.

      От страна на Асоциацията, г-н Ергин Ермин благодари на кмета на община Рила - Георги Кабзималски и  на изпълнителния директор на БУП - Иван Начев за сътрудничеството по изработването на проекта, като представи и целите му.

       Иван Начев от БУП акцентира върху дейностите и методологията на проекта и  ползата за община Рила от изпълнението му.

       Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Предвидените дейности по проекта анализират състоянието на местните политики в сферата на енергийната ефективност по отношение на изпълнението им и включването на гражданите в процесите на планиране и реализация. Това включва анализ и оценка на два стратегически документа от изминалия програмен период (2014-2020) и на три, актуални в момента, регулиращи и формулиращи енергийната политика на ниво община Рила. Особено внимание ще бъде отделено на реализираните и предвидени възможности за въвличане и участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, изпълнение и контрола върху мерките за енергийна ефективност. На база на информацията от тези анализи ще бъдат направени препоръки за подобряване на стратегическите документи на община Рила с цел постигане на ефективно гражданско участие в тяхното изпълнение. Проектът се изпълнява от Асоциация на българските градове и региони в партньорство с Българско училище за политика „Димитър Паница“  и се финансира от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

      Общата стойност на проекта е 58 307,04 лв. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      The overall objective of the project is to increase citizen participation in the formation, implementation and monitoring of the implementation of local policies on energy efficiency in the municipality of Rila. The planned activities of the project analyze the state of local policies in the field of energy efficiency in terms of their implementation and involvement of citizens in the planning and implementation processes. This includes analysis and evaluation of two strategic documents from the past programming period (2014-2020) and three current ones, regulating and formulating energy policy at the level of Rila Municipality. Particular attention will be paid to the implemented and envisaged opportunities for involvement and participation of all stakeholders in the process of planning, implementation and control of energy efficiency measures. Based on the information from these analyzes, recommendations will be made for improving the strategic documents of the Municipality of Rila in order to achieve effective civic participation in their implementation. The project is implemented by the Association of Bulgarian Cities and Regions in partnership with the Bulgarian School of Politics “Dimitry Panitza” and is financed by the Operational Program “Good Governance” (OPGG), co-financed by the European Social Fund of the European Union.

Договор


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на АБГР