Вие сте тук

Каталог
Публикации

Община Алфатар успешно реализира Проект по "Красива България"

Още в началото на 2022г. община Алфатар, член на Асоциацията на българските градове и региони, има с какво да се похвали – поредния успешно реализиран Проект по „Красива България“.

Към днешна дата е приключено изграждането на трета поред сграда предвидена за резидентна услуга на пълнолетни лица с психични разстройства. Финансирането на сградата е по Проект „Красива България“ и процент финансиране от общината. Предстои създаване на социална услуга от резидентен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, които имат нужда от 24- часова грижа, като държавно делегирана дейност. Предвижда се капацитет от 15 лица.

На територията на общината функционират още 2 резидентни услуги за пълнолетни лица с психични разстройства.

 

Първата социална услуга е разкрита като делегирана държавна дейност от 01.01.2019г. Сградата е изградена по Проект „Красива България“, с капацитет 15 лица.

Втората социална услуга е разкрита като делегирана държавна дейност от 09.02.2021г. Сградата е изградена по Проект „Красива България“, с капацитет 15 лица.

Резидентните услуги осигуряват възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основните цели на социалните услуги са осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

В град Алфатар функционират и Дом за стари хора, Център за настаняване от семеен тип за стари хора 1, Център за настаняване от семеен тип за стари хора 2.

            Дом за стари хора /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитетът на дома е 20 места. В ДСХ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДСХ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор. Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДСХ.

Център за настаняване от семеен тип 1 към ДСХ е с капацитет 9 човека. В него се настаняват възрастни хора със съхранено интелектуално ниво и в добро здраве, които живеят при условия и в среда, близка до домашната. Възрастните хора имат възможност да организират сами деня си, да си приготвят храната, да упражняват трудова дейност като хоби (работа в зеленчукова и цветна градина и др.), да участват в арт-терапия и др. 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора 2 е с капацитет 15 човека. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна среда, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип АБГР