Вие сте тук

Каталог
Публикации

Започна приемът на проекти в Националната кампания "Чиста околна среда - 2022г."

ПУДООС - Чиста околна средаЗа поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявяват конкурс в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2022 г." на тема: "Обичам природата - и аз участвам".

Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК). Средствата в кампанията на обща стойност до 3 500 000 лв. ще бъдат разпределени по следния начин: 1. За проекти на общини и кметства - до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност - 2 000 000 лв.; 2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност - 1 500 000 лв.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ

• Обява за конкурс за общини и кметства - Приложение 1;

• Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини - Приложение 2;

• Декларация за липса на двойно финансиране;

• Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mai1: proekti2022@pudoos.bg. Проектът, заедно с приложенията, задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл!

 Крайният срок за изпращане на проектите е:

• 3а училища, детски градини и ЦПЛР/ ОДК - 18.02.2022 г.;

• 3а общини и кметства - 04.03.2022 г.

 Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 11.03.2022 г. на интернет страницата на ПУДООС, в раздела на кампанията "Чиста околна среда - 2022 г." с мото "Обичам природата - и аз участвам".

Със съкрщение от /zonanews/

Детска площадка по ПУДООСДетски център по ПУДООС

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детска площадка по ПУДООС                                                     Детски център по ПУДООС
Източник: Zonanews                                                                    Източник: Zonanews