Вие сте тук

Каталог
Публикации

ОИСР с висока оценка за управлението и икономическото развитие на България

Сътрудничим си с организацията за развитие на регионите и подобряване на регионалната политика

Постиженията на България в икономическото развитие и управление в последните десетилетия са похвални. Ползвайки се от членството в ЕС, брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал от 29% спрямо средния в Съюза през 2000 г. до 53% през 2019 г. Отчита се икономически растеж от 3% за пет поредни години, сериозен ръст на заплатите, както и исторически ниски нива на безработица в периода преди кризата от Ковид 19.

България също така е подобрила управленската структура с децентрализирано общинско ниво и деконцентрирани администрации на национално ниво.

Това каза Улрик Кнудсен – заместник-генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), който представи доклад на организацията на тема „Децентрализация и регионализация в България: Към балансирано регионално развитие“ по време на съвместен семинар, който се проведе днес онлайн. В него участваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова , Изабел Шатри - старши политически анализатор от ОИСР, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и др.

Докладът е изготвен в рамките на съвместен проект, който МРРБ изпълнява с ОИСР от 2018 г. за реформиране на политиката за регионално развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво.

Зам.-министър Николова благодари за подкрепата от страна на ОИСР и подчерта, че в резултат на съвместния проект страната ни е положила редица усилия за реформа в регионалната политика, която цели да намали различията между българските региони, ограничаване на демографските проблеми и повишаване на икономическия растеж.

„До 2027 г. ще насочим над 4,2 милиарда евро от Програмата за развитие на регионите и други европейски програми за интегрирани териториални инвестиции в регионите от ниво 2, за да намалим дисбалансите“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя подчерта, че европейските инвестиции ще стигнат до всеки град и село и няма да има т.нар. „бели петна“- населени места без еврофинансиране. „Синхронизирали сме мерките, за да постигнем интегриран характер на инвестиционния процес, както за градските, така и за селските територии в страната“, категорична бе Николова. Дадена е възможност за прилагане на подхода „отдолу-нагоре“, при който инициативата за мерките, които да се подпомагат идва от местните заинтересовани страни, а решенията се взимат от съответните териториални органи.

Заместник-регионалният министър обърна внимание, че с промени в Закона за регионалното развитие е постигната оптимизация на системата на стратегическите документи за изпълнение на политиката за регионално и пространствено развитие и са разширени функциите, правомощията и състава на регионалните съвети за развитие, които да изпълняват дейности на територията на конкретния регион по предварителен подбор на проектни идеи, финансирани от различни източници. Това е ключова стъпка в посока регионализация и децентрализация на страната, която в бъдеще има потенциал да бъде надградена в случай на делегиране на повече правомощия на регионалното ниво.

„С приложените мерки очакваме в края на програмния период 2021-2027 г., чрез реализираните инвестиции във всички региони на страната, да допринесем за намаляване на различията, за увеличаване на икономическата активност и не на последно място за подобряване на качеството на живот на хората“, отбеляза още Деница Николова.

В доклада си ОИСР отчита още, че въпреки солидния прогрес има и значителни социални и икономически предизвикателства пред регионалната политика и продължават да съществуват междурегионални диспропорции. За решаването им организацията предлага България да приложи подход, който се основава на спецификите на конкретната територия, да се подобри общинската децентрализация и реформа в регионалното управление.

„Считаме, че с препоръките, дадени от ОИСР в хода на съвместната ни работа по проекта, ще съумеем да продължим и да надградим реформата в страната по отношение на регионализацията и децентрализацията, като в бъдеще създадем наистина работещи и силни регионални структури, имащи водеща роля в политиката по регионално развитие“, коментира Деница Николова.

със съкращение от /МРРБ/