Вие сте тук

Каталог » Документи
Публикации

Актуално състояние

"АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ" Сдружение
ЕИК 131304276, състояние към дата: 23.11.2020г.
Общ статус
Обявени актове
Актуален учредителен акт
Дело
Указания
Основни обстоятелства
1. ЕИК/ПИК
131304276
Фирмено дело: 8920/2004 110
 
20180723085411
2. Фирма/Наименование
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ
 
20180723085411
3. Правна форма
Сдружение
 
20180723085411
4. Изписване на чужд език
"Bulgarian cities and regions association"
 
20180723085411
5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Триадица
бул./ул. бул. Витоша № 18 Телефон: 02/ 980 32 11
Адрес на електронна поща: abgr@mail.bg, Интернет страница: www.abgr.org
 
20180723085411
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1000
р-н Триадица
бул./ул. Витоша № 18
 
20180723085411
6б. Цели
Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната администрация. Подкрепа на местните власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти.Създаване предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в РБ на равнището на регионите за планиране. Създаване предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите. Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчиво развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика.
 
20180723085411
6в. Средства за постигане на целите
Разработва и предоставя конкретни предложения до органите на държавната власт, които допринасят за усъвършенстване на управлението на градовете и регионите. Участие чрез свои членове в работата на институционалните органи при разработване и решаване на проблемите, свързани с градовете и регионите. Указва консултантски, експертни и услуги на своите членове и партньорски организации. Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация. Насърчава и осигурява свободен обмен на информация и идеи в областта на регионалното развитие. Популяризира водещия опит и иновационните практики в областта на градското самоуправление и регионалистиката, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение. Координира и сътрудничи с други неправителствени организации с нестопанска цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението. Указва методическо и организационно подпомагане на членовете си. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на своите членове и кадри, както и на трети лица. Осъществява издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика. Създава самостоятелно или в партньорство свои фирми или кооперации за осъществяване на целите си. Участва самостоятелно или в партньорство с държавата, общини, регионални организации, НПО, стопански субекти и др. В програмни проекти на предприсъединителни фондове, грантове и др. Чуждестранни източници, както и в български проекти и програми.
 
20180723085411
6г. Предмет на допълнителна стопанска дейност
Организиране и финансиране на семинари и курсове за обучение и квалификация на кадри в областта на местното самоуправление и регионалистика, разработване на проекти и участие в такива, оказване на експертна и консултантска помощ на местното самоуправление в градовете и регионите; издателска, консултантска, информационна, рекламна дейност в областта на местното самоуправление и регионалистика, отдаване под наем, участие във фондове за подпомагане на местното и регионално самоуправление в РБ.
 
20180723085411
10а. Представляващи
Ергин Мюмюн Емин, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
20201103142227
12г. Органи
Общо събрание
 
Управителен съвет
 
Контролен съвет
 
Изпълнителен директор
 
20180723085411
12д. Органи на управление
Дата на изтичане на мандата: 24.07.2024 г.
Начин, по който се определя мандатът: избор от ОС за срок от четири години- чл. 49, ал.1
Наименование на органа на управление: Управителен съвет
 
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
ЕРГИН МЮМЮН ЕМИН - Председател на УС; Изпълнителен директор, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Мариан Петров Антонов, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Веселина Господинова Милкова, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Иван Вълчев Чакъров, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Янка Стоянова Господинова, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Корнелия Добрева Маринова, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Борислав Иванов Бориславов, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Николай Лазаров Начев, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Генади Петков Велков, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Елен Стойчев Герджиков, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Пейчо Христов Пейчев, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Цветанка Петкова Йотина, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Владимир Николов Джамбазов, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Юксел Осман Ахмед, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Димитър Петров Бръчков, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Владимир Владимиров Георгиев, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Георг Леонидов Спартански, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Тодор Димитров Попов, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Петър Георгиев Паунов - зам.-председател, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
Димитър Николов Николов - зам.-председател, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ- зам. - председател на УС, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
ЕВТИМ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ - секретар на УС, Държава: БЪЛГАРИЯ
 
20201119171116
16в. Срок на юридическото лице с нестопанска цел
Начин, по който се определя срокът: сдружението не е ограничено със срок
 
20180723085411
17а. Определено за извършване на дейност в обществена полза
Да
 
20180723085411