Вие сте тук

Каталог
Публикации

Три срещи от конкурса ЕКООБЩИНА

Експерти от Асоциация на българските градове и региони участваха на трите семинара, посветени на устойчивото развитие, организирани в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА. Събитиятя бяха открити от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан.  В първия от поредицата семинари участва и  г-жа Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, както и над шестдесет представители на български общини. Срещите се състояха в зала „Славейков“ на Френския институт в България.

След като бе открит официално на 22 март с пресконференция, организирана съвместно от Френския институт в България, Посолството на Франция в България, Министерствата на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, конкурсът ЕКООБЩИНА започна същинския дебат по един от четирите стълба на устойчивото градско развитие: управлението на водите.

Събитията бяха повод да си припомним, че ако Франция и България разполагат със значими водни ресурси с добро качество, все още остава да бъде направено много, за да се рационализира потреблението и да се подобри, след използването му, връщането на този ценен ресурс в природата. За г-н Ксавие Лапер дьо Кабан и г-жа Атанаска Николова с това продължение на едно вече динамично френско-българско сътрудничество между френските агенции по водите и българските басейнови дирекции, позволило въвеждането на първите планове за управление на речните басейни в България, се цели още по-интензивен обмен на добри практики и оптимизирано усвояване на европейско финансиране.

Пред близо шестдесет представители на общините френски и български експерти представиха контекста, рамката на изготвяне на публичните политики и разказаха за местни инициативи, провеждани с цел насърчаване чрез натрупания опит на появата на образцови проекти в България. Презентациите на г-н Бернар Бараке, директор научноизследователска дейност във френския Национален център за научни изследвания, на г-н Рене Дарбоа, заместни-кмет с ресор води и енергия на град Мец, и на г-н Oливие Депре, директор водоснабдяване и канализация на метрополия Анже Лоара, специални гости на форума, бяха очаквани с особен интерес.

Сред коментарите, направени по време на изказванията и продължени в рамките на дискусията с публиката, можем да споменем диференцираното и на множество нива местно управление, както и засиленото сътрудничество между общини, позволяващо да се осигурят оптимални услуги на най-целесъобразното териториално равнище. В случая на град Мец,  който е успял да рационализира нуждите от вода чрез нова концепция за водоснабдителната си мрежа, г-н Рене Дарбоа изтъкна и необходимостта от стратегическа визия и воля, която политическите лица трябва да защитават сред своите съграждани. Ангажимент, който се оказва от съществено значение за намаляването в дългосрочен план на разходите, генерирани от непригодени и остарели практики, съоръжения и инфраструктура. Импулс и политически мониторинг, който на последно място трябва да дойде и да се опре не само на научните познания, но най-вече на експертния опит на специализираните служби на общините и операторите.

Продължение на първото събитие, посветено на устойчивото управление на водите, което се проведе на 6 април, семинарът на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” събра на 19 април в София френски и български експерти от сектора. Преди да даде думата на участниците, г-жа Доминик Вааг, първи съветник в Посолството на Франция в България, и г-н Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, припомниха още при откриването на форума колко важно е да се подобри оползотворяването на отпадъците, но и да се намалят образуваните количества при едва 24% оползотворени отпадъци в България, 2% от които чрез компостиране.

От френска страна, г-жа Орор Медийо, ръководител проект към Регионалната обсерватория за отпадъци на Ил-дьо-Франс, направи преглед на актуалната ситуация в сферата на устойчивото управление на отпадъците в национален и регионален мащаб. Създадена през 1992 г. от държавата и регион Ил-дьо-Франс, Обсерваторията събира, анализира и разпространява данни сред 1300 общини в допълнение към провежданите от нея инициативи. Констатациите са следните: близо две трети от събраните домакински отпадъци са остатъчни отпадъци и въпреки задоволителни проценти на рециклиране за отпадъците от текстил и електрическо и електронно оборудване, повече от 30% от пластмасовите отпадъци не се оползотворяват. Проблематики, които се наблюдават и в България и за които повсеместното разпространение на компостирането, отглеждането на кокошки, споразуменията между супермаркети и солидарни асоциации или още създаването на центрове за повторна употреба, насърчавани от Регионалната обсерватория за отпадъците в Ил-дьо-Франс, са все решения, създаващи стабилна заетост.

И все пак, както припомни това г-н Оливие Кастаньо, ръководител направление „Сепариране, оползотворяване на материалите и транспорт” в Агенцията за битови отпадъци на метрополия Голям Париж (Syctom), близо две трети от отпадъците се оползотворяват благодарение на въведена йерархия в методите на третиране (засилена от закона Гренел) и установена политика на изгаряне, позволяваща отопляването на 300 000 домакинства. Остава да бъде развито оползотворяването на материалите и социалната приемливост на инсталациите в градска среда въпреки тяхното архитектурно и ландшафтно интегриране. Агенцията, която е публична структура, оборудва 44 общини с последно поколение инфраструктура за оползотворяване – свидетелство за това е подземният завод в Иси-ле-Мулино – и провежда кампании за повишаване на осведомеността сред гражданите, както и за насърчаване на кръговата икономика, например чрез екопроектиране.

Що се отнася до България, г-жа Теодора Петрова, експерт в дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” на Министерството на околната среда и водите, представи финансирането, предвидено в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. Но за общините г-жа Десислава Стойкова, експерт  в Националното сдружение на общините в Република България, припомни процеса на регионализация, протичащ в България, както и опасенията, свързани с него: увеличаването на разстоянията за транспорт, финансовото участие на общините, както и управлението. Все аспекти, които остават да бъдат доизяснени, както и въвеждането на стимулиращо ценообразуване, което ще трябва да осигури достатъчно постъпления за общините. Проблематики, за които семинарът показа, че са били или са все още актуални и за Франция и че добрите практики могат да бъдат източник на вдъхновение за разработването на иновативни решения.

На 19 май се проведе третият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за териториите и на удовлетворение за гражданите“. Официален гост на събитието бе Валери Найденов, зам.-главен директор, главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Над 60 представители на общините в България взеха участие в събитието. Приветствие към присъстващите направи Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България. „Политиката на МРРБ за постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие e постоянна. Успешно приключихме Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, като голям процент от средствата по тази програма бяха отделени за интегрирано градско развитие, в това число устойчив градски транспорт и енергийно обновяване на сгради. Усилията ни бяха насочени към изграждането на природосъобразен обществен градски транспорт, но така също и на интелигентни системи за управление на трафика в големите градове. Новата Оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. продължава и надгражда тази политика“, каза Валери Найденов.

В своята лекция Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска дейност към Институт за наука и технологии на транспорта, на устройството на териториите и на мрежите, представи как и защо гражданите трябва да използват по-малко автомобилите си. За да подобрят безопасността на пътя, във Франция властите въвеждат законови мерки, укрепват образованието на младите по безопасност на движението, подобряват съдържанието на изпитите за свидетелство за правоуправление на МПС и др. За да опазят околната среда са насърчени развитието на щадящите мобилности (велосипед, ходене пеша), на колективния транспорт с обособен път, както и споделеното използване на автомобила (съвместно придвижване, автомобил под наем). „Резултатите са показателни – постигнато е намаляване броя на автомобилите по пътя и те са все по-малки по размер“, завърши г-жа Дьольом.
Според Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за насърчаване на електрическата мобилност във Франция в Европа всяка година броят на регистрираните електромобили нараства с 50 процента. Затова правителството във Франция предприема активни действия за насърчаване на електрическата мобилност, сред които предлагане на бонуси при закупуването на електромобили, хибридни автомобили със и без зареждане и възможност за инсталиране на зарядни станции пред новопостроени сгради. Като резултат от това броят на регистрираните електрически автомобили и хибридните такива се увеличава с всяка година. Към края на 2015 г. зарядните станции, достъпни за граждани, са 3169 бр. със над 10 100 бр. колонки за зареждане.

Церемонията по връчването на наградите „ЕКООБЩИНА” 2016 ще се състои на 7 октомври 2016 г. в морския курорт Албена в рамките на 11тата Годишна среща на местните власти, която ще се проведе от 6 до 8 октомври.