Вие сте тук

Каталог
Публикации

Управление на държавната собственост чрез ПЧП

На 20 и 21 ноември АБГР, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе обучителен семинар в гр. Перник, на тема: “Ефективно управление на държавната собственост чрез публично-частно партньорство /ПЧП/“. Участие в събитието взеха представители на областни и общински администрации от Северозападен и Югозападен район за планиране.
Специално обръщение към форума отправи г-жа Ирена Соколова, народен представител и бивш областен управител на Област Перник, а д-р Александър Александров, настоящ Областен управител приветства участниците и изрази надежда за ползотворно предстоящо сътрудничество. Поздравителен адрес изпрати и г-н Елен Герджиков, председател на СОС.
При откриването, изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин подчерта, че темата на семинара е особено актуална поради следните обстоятелства:

- Предстои усвояването на средствата от Структуринте и Кохезионния фонд в рамките на Оперативните програми, при което в Регламент1303/2013 г.,  е заложено привличането на частен капитал или чрез директно публично-частно партньорство или чрез т.н. финансови инструменти;
- Сформирана е работна група към Министерския съвет за хармонизиране на Закона за концесиите с Директива 2014/23 със срок до имплементиране в нашето законодателство до 18.04.2016 г.;
- Говори се, че паралелно с хармонизирането ще се направи опит за прекратяване действието на Закона за публично-частно партньорство. Такива опити бяха направени и по времето на правителството на г-н Орешарски.
В хода на семинара лекторите изтъкнаха в презентациите си ползата от ПЧП в България. Въвеждането му започва още през 2006 г., само две години след приемането от ЕК на „Зелената книга за ПЧП и общинско право на публични договори и концесии“.
АБГР, съвместно с Института за местно и регионално развитие, разработи вариант на Наредба за ПЧП за общините в страната. Наредбата беше приета 2008-2009 г. от близо 60 общини. Разработиха се пилотни проекти за прилагането на този инструмент за решаване на проблеми от обществен интерес в практиката.
„През 2012 г. 41-то НС прие Закон за ПЧП. За разлика от действащите в света подобни закони, българският дава по-голяма прозрачност на финансовите взаимоотношения през целия процес и гарантира защита и неприкосновеност на публичната собственост“, подчерта Александър Трифонов, корифей в тази материя.
Законът, също така, гарантира защита и възвръщаемост на инвестициите на частния партньор и най-вече гарантира на обществото защита на неговия интерес, допълни Трифонов.
През двата дни на семинара бяха разгледани и дискутирани финансово-икономическите модели и оценката на съществуващите рискове, прякото финансиране на проектите за ПЧП, като се наблегна на добрите и лошите практики.
Беше наблегнато на Регламент №1303/2013 на ЕС, а именно: „Финансовите инструменти стават все по-важни заради лостовия си ефект върху европейските структурни и инвестиционни фондове, техния капацитет да съчетават различни  форми на публични и частни ресурси в подкрепа на целите на публичната политика...“ и още: „За да се улесни използването на европейските структурни фондове в подкрепа на ПЧП – операции, то регламентът следва да отчита определени специфични ПЧП характеристики.“
Наблегна се на това, че е необходимо да се установят максимални ставки на съфинансиране по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публична или частна национална подкрепа.
Вторият ден от обучението бе изцяло посветен на практическите казуси, като се обсъдиха и конкретни питания, възникнали по време на двудневния форум.
Следващите две обучения са: за Северен и Южен-централен район за планиране и за Североизточен и Югоизточен район за планиране.

Екип АБГР

Приложение:
- „Ефективно управление на държавната собственост чрез публично-частно партньорство /ПЧП/“ - Александър Трифонов, сертифициран консултант институт за местно и регионално развитие
- Поздравителен адрес - Ирена Соколова, народен представител - 43 НС