Вие сте тук

Каталог » Документи

Концепция

К О Н Ц Е П Ц И Я
ЗА РАБОТАТА НА АБГР

ПРЕЗ 2018  г.

            Административна дейност:

            1. Продължаване институционалното укрепване на АБГР чрез сътрудничество с неправителствени организации в страната и чужбина, разработване и реализация на проекти с досегашните партньори- фондация „Конрад Аденауер”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Агенция „Стратегма”, Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”, Асоциация „Общество и , Технологичен център София и Националните и Регионални сдружения на общините в страната;

            2. Сключване и изпълнение на споразумения за съвместна дейност с други организации и фирми, с цел изграждане на силни екипи с опит и потенциал за разработване на проекти и използване на донорските програми за местна власт по Националните и Европейските фондове;

            3. Поддържане база данни на членовете на АБГР; изграждане на клоновата мрежа на организацията;

            4. Осигуряване на подкрепа за изданията на списание „Градове и региони” и електронния бюлетин към него или изработване на изцяло електронно издание на списанието в отделен сайт, с цел  предоставянето на актуална информация за дейността на членовете на АБГР и степента на реформа в местното и регионално самоуправление и развитието на регионите в България.

            5. Търсене на възможности за реализация на проект за i-телевизия – bgobshtina.org, като информационно-аналитично средство за масова информация, с цел осветляване на актуалните процеси в местното самоуправление в България.

            6. Редовна актуализация и поддържане на сайта на АБГР.

            7. По-голямо активизиране дейността на представителствата на АБГР в Брюксел, Москва и Солун с цел осъшествяване на програмните цели на организацията.

            8. Разяснителна кампания за набиране на нови членове за организацията- индивидуални и юридически лица.

            Проектна дейност:
            1. Партниране с НПО и други дружества и организации с цел разработване на проекти за общините, малките и средни предприятия в тях, вкл. общинските фирми за финансирането им по линия на Европейските структурни фондове.            
            2. Тясно сътрудничество в работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност” за съфинансиране по проектите на общините и микро и малките и средни предприятия, както и НПО в тях.              
            3. Реализация на съвместна програма от обучителни семинари с Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПР/ и Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, насочени към представителите на местната власт.
            4. Участие в разработването и реализацията на проекти по Стратегията за развитие на селските райони и общостната програма „Лидер – водено от общностите местно развитие”.        
            5. Инфраструктурни проекти. Разработване на общорегионални проекти, обединяване на няколко общини за реализацията на общ регионален инфраструктурен проект.
            6. Създаване на екипи, съвместно с ИМРР /Институт за местно и регионално развитие/ и други партньорски организации за изготвяне и реализация на проекти в областта на ПЧП (публично-частното партньорство); по социално-инвестиционния фонд; административен капацитет и актуализацията на общинските планове за развитие и съпътстващите ги стратегически регионални приоритети             
            7. Проекти по „Натура 2000”. Екология.                   
            8. Участие в проекти на МРРБ за изготвяне на документи и дейности във връзка със стратегията за децентрализация.
            9. Подпомагане на местната власт в изграждането на административен капацитет за управление.
            10. Младежки дейности и спорт. Култура.
            11. Проекти за малцинствата.