Вие сте тук

Каталог » Документи
Публикации

ГДД 2021

ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА
на Сдружение Асоциация на българските градове и региони

през 2021 година

 

Преглед на развитието и резултатите от дейността

Асоциация на българските градове и региони/АБГР/ е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и усъвършенстване на  регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.Седалище и адрес на управление-гр.София,община Триадица, бул. Витоша 18, вписано в СГС по фирмено дело 8920/2004 на 13.09.04г, ЕИК:131304276
Сдружението  осъществява дейността си в обществена полза.

 

Приходи от дейността

 

2021 г.

2020 г.

Изменение

 

Хил. лв

Относителен дял %

Хил. лв.

Относителен дял %

Хил. лв.

%

Членски внос

30

60 %

30

54%

0

0 %

Дарения

20

40 %

26

46 %

/6/

/23/ %

 

Приходите от дарения в размер на 70 % са направени от физически лица, а 30 % от юридически лица. 7 % от изразходваните средства са за материали, 31 % за външни услуги, 24 % за заплати и осигуровки и 38 % Други разходи.

 

Членове на Сдружението

Към 31.12.2021 г  юридическите членове на организацията са - 63, физическите лица членове са -124.

 

Дейности през 2021 г:

 • Продължихме дългосрочното партньорство с фондация „Конрад Аденауер“ и през 2021 г. в политиката за подкрепа за градските  власти, администрацията и регионите на страната.
 • Продължава работата по проекта „По-близка Европа - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, който цели да насърчи и подкрепи участието на гражданите в политиката на сближаване на ЕС. За целта тази година беше създадена платформата LovechLab Open Space Platform, която представлява своеобразен инструмент за открити иновации, подкрепящ активното гражданско участие и способстващ за обмен на обществени мнения, предложения, инициативи и подходи за ефективното прилагане на Кохезионната политика. Проектът ще разработи иновативен механизъм и действия, които поощряват участието на гражданите в политиката на сближаване и ще осигури подобрение на съществуващите инструменти и дейности за укрепване и разширяване на гражданското участие в икономическото развитие и социално сближаване в региона. Тази година успешно се финализира и този проект.
 • На 07 януари експерти от асоциацията участваха в онлайн дискусия на тема: „Инструмент за идентифициране на „добри практики“ в сферата на интеграцията на бежанци в Европа“, организирана от Мулти култи колектив и ВКБООН (Върховен комисариат на ООН за бежанците)
 • На 25 януари 2021г. председателя на организацията – Ергин Емин беше официален  гост на изложбата „Градски ансамбли и архитектурно наследство„ на арх. Белин Моллов в Изложбената зала на Българската търговско-промишлена палата.
 • На 26 януари ръководството на АБГР участва в деветото издание на Регионални профили 2020г.: показатели на прага на пандемията, организирано от Институтът за пазарна икономика (И.П.И.).
 • На 02 февруари главният секретар на асоциацията участва в дискусия на тема „Областните икономики на Северна България: състояние и перспективи“, организирана от Институтът за пазарна икономика (И.П.И.)
 • На 4 февруари Ергин Емин, председател на УС на АБГР участва в онлайн конференция, организирана от Фондация „Конрад Аденауер“ и Германо – Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК), на тема: „Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия“. Главни лектори бяха: Торстен Гайслер, ръководител на фондацията в София и г-н Ясен Георгиев, институт за икономическа политика.
 • На 09 февруари УС на сдружението взе участие в събитие на тема: „ Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия“. Организатори на събитието бяха нашите дългогодишни партньори – Фондация „Конрад Аденауер“, България и Германо - Българска индустриално-търговска камара(ГБИТК)
 • На 11 февруари експерти от АБГР бяха част от 9 -та международна енергийна конференция на тема: „ Energy and Cyber Security-Risks and Protectionas”. Организатор беше Българския енергиен и минен форум, в партньорство с Американска търговска камара в България.
 • На 23 февруари, секретарят на организацията беше участник в онлайн събитие на фондация „Конрад Аденауер“ в България на тема: "Европейско председателство през пандемията: Как се промениха приоритетите на настоящото трио?" Официални гости бяха Нейно Превъзходителство посланик на Република Португалия в България Ана Мария Ребиеро де Силва, Негово Превъзходителство посланик на Федерална Република Германия в България Кристоф Айххорн и Негово Превъзходителство посланик на Република Словения в България Анжей Франгеш.
 • На 2 март Асоциацията на българските градове и региони и „Съвет БГ ЕООД“ сключиха рамков договор, в който страните се споразумяха да обменят взаимно информация и да подпомагат дейността на общини и региони.
 • На 9 март експерти от асоциацията бяха част от online обучение на тема: „ Последни промени в ЗУТ“. По време на семинара беше подробно разгледан Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приет от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021г.  Детайлно беше разяснено и оспорването на актове за одобряване на общите устройствени планове и техните изменения по съдебен ред.
 • На 17 март КС на организацията беше част от онлайн събитие „Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери“, по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ).  Събитието е замислено да представи съответни проекти и интервенции, реализирани в областта на трудовото приобщаване на мигрантите, и да бъдат обсъдени модели на интервенции за активирането на мрежа и клъстер за насърчаване на достъпа до пазара на труда за граждани на трети страни, включително търсещи и получили международна закрила. Организатори са Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти култи колектив и НИЕМ в България.
 • На 18 март техническият секретар на АБГР взе участие в “Urban infrastructure & Mobility forum 2021”, организиран от „Градът Медиа Груп“ и European Investment Bank.
 • На 25 март г-н Емин, председател на УС на АБГР, участва в Кръгла маса по проект DTP3-289-3.2 “Improved energy planning through the integration of Smart Grid concepts in the Danube Region”, STRIDE, съфинансиран от програмата „Дунав 2014 – 2020“. Събитието бе организирано от Българския енергиен и минен форум и Аберон ООД
 • На 7 – 8 април, представители на асоциацията участваха в интерактивен семинар на тема: „Перспективата на бизнеса за политиките за енергийна ефективност“. Събитието имаше за цел да изследва факторите, които дават възможност за реализиране на успешни политики за енергийна ефективност за бизнеса в България. Домакини на събитието бяха Guidehouse и Енергийна агенция – Пловдив
 • На 21 април се проведе откриващото събитие на Проект “По – близка Европа  - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)”. Проектът се води от Асоциация за социална отговорност  и развитие чрез иновации (АСОРИ), Асоциация на българските градове и региони(АБГР), със съдействието на община Ловеч.
 • На 22 април ръководството на организацията участва в конференция на тема: „Образование в бъдеще и за бъдеще“, част от проекта „EU COOLтура“,  организирано от Българско училище за политика. Главни лектори бяха Асим Адемов, Депутат в Европейския парламент, Николай Христов, Мениджър „Висше образование“ в „интеграл“, Марияна Георгиева, Теодор Стойчев, ръководител на бюрото Европейски парламент в България.
 • На 26 април техническият секретар на АБГР взе участие в онлайн семинар на тема: „Подаване на декларации по ЗПКОНПИ“. По време на семинара беше подробно разгледан правният режим на несъвместимостта и декларациите по ЗПКОНПИ, редът за попълване, подаване и проверка на годишната декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Детайлно внимание се обърна и на общият режим на подаване, регистриране и публикация на декларациите по ЗПКОНПИ, видовете декларации, разликите между встъпителната и годишна декларация за имущество и интереси и съдържанието и редът за подаване на годишната и встъпителна декларация от лица заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.
 • На 14 май Асоциация на българските градове и региони (АБГР) и Академия за иновации и развитие във висшето образование станаха официални партньори, като се споразумяха асоциацията да съдейства за намиране на необходимата информация и контакти по въвеждане на иновациите в новите проекти за градове и общини от цялата страна, като това се извършва съответно с вътрешните стандарти, програми и процедури на страните.
 • На 1- ви юни секретарят на организацията участва в конференция на тема „Как да се възползваме от потенциала на зеленото възстановяване в Централна и Източна Европа?“, организирано от Bankwatch Network, Green Recovery Tracker, E3G  и Deutsche Umwelthilfe
 • На 10 юни Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Ергин Емин, председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), декларираха съгласието си за сътрудничество и изразиха готовност и желание за:
 1. Подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес;
 2. Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление.
 3. Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от общ интерес.
 • На 08 юни г-н Ергин Емин, председател на УС на АБГР беше гост лектор на Информационна среща „Партньорство за интеграцията на бежанците на местно ниво“. Събитието се проведе в Хотел Пълдин, гр. Пловдив. Домакини бяха Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи колектив, Върховният комисариат на ООН за бежанците в България и Асоциация за развитие на София. Целта на срещата бе да се повиши информираността сред местните власти за възможности за интеграция на местно ниво, финансиране на интеграционни дейности и да се представят политики и добри практики от България и Европа, както и да се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество.
 • На 22 юни членове на КС на организацията участваха в онлайн семинар на тема: „Верификация и одит на европейски проекти през новия програмен период 2021 – 2027“.
 • На 22 юни г-н Емин участва в XII Зелен форум на МЕНИДЖЪР „Стратегии и решения за устойчиво бъдеще“, в Интер Експо център, зала „Витоша“. „Зелената трансформация се превръща в ключова концепция за бъдещето на света. Визията на бизнеса и институциите у нас за устойчиво производство и потребление, стратегиите за въглеродна неутралност и позициониране на България в енергийната реалност на бъдещето са в центъра на тазгодишното издание на Зеления форум на "Мениджър".“
 • На 24 юни експертите на АБГР участваха на Шестнадесетата годишна конференция Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2021 „Устойчиви инфраструктурни инвестиции за икономическо възстановяване и зелена трансформация“, организирана от  „Градът Медиа Груп“ и  European Investment Bank.
 • На 18,19 и 20 юни, Исторически парк съвместно с Асоциация на българските градове и региони (АБГР) организираха Международен античен и средновековен фестивал „НОВО НАЧАЛО“
 • На 25 юни председателят и секретарят на организацията бяха официално поканени на съвместен проект между УНСС , Фондация „Чудесата на България“ и в. „Стандарт“ – „Чудесата на България – дигитални маршрути“, със специалното участие на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, г-жа Стела Балтова, Министър на туризма, и с любезната подкрепа на Н.П. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в България. Събитието се проведе в Аула „Максима“ в Университета за национално и световно стопанство.
 • На 14 юли в х-л „Вега“, гр. София, г-н Ергин Емин, председател на Асоциацията на българските градове и региони участва в кръгла маса, организирана от Форума за балкански транспорт и инфраструктура, Научно-техническия съюз по транспорт и "Главболгарстрой холдинг" на тема: "Автомагистрала "Рила" - свързаност, коридори, перспективи".
 • Асоциацията на българските градове и региони организира със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ и в партньорство с УНСС  научно – практическа конференция „Интелигентни градове и общини – Визия за бъдещето“. Тогава се състоя и седмата церемония по награждаването на представители на местната власт Тя бе ръководена от жури в състав – Евтим Евтимов - с-р на УС на АБГР, Валентин Атанасов – юрист адв. на асоциацията, Велина Белева – член на експертния съвет на АБГР, Злати Златков – п-л на пост. комисия по мандата и Златна – Валентина Бояджиева – техн. секретар на асоциацията. Те определиха и представиха отличията за 2021г.  Събитието се състоя на 30 и 31 юли в х-л „ RIU PRAVETS GOLF & SPA RESORT”, в гр. Правец.
 • Председателят на Асоциацията на българските градове и региони, Ергин Емин и секретаря на организацията, Евтим Евтимов участваха в откриването на Международен филмов фестивал в София DocuMental. Фестивалът беше открит на 7 септември от 20:00 ч. Фестивалът се организира от Балканския документален център, Фондация Конрад Аденауер и Чешкия център София. Събитието е част от лятната програма на Столична община и се подкрепя от Националния фонд за култура и американското посолство в България.
 • На 20 септември представители на Асоциацията на българските градове и региони начело с председателя Ергин Емин присъстваха на Откриването на Новата учебна година 2021-2022. След церемонията бяха поднесени цветя на паметника на проф. Стефан Бобчев.
 • На 09 ноември Асоциацията на българските градове и региони подписа меморандум за сътрудничество с Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в който се акцентира върху партньорството при осъществяване на проучвания и изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и при провеждането на съвместни научни прояви, обучения и конкурси, както и съвременната разработка и кандидатстване по проекти.
 • На 12 ноември експерти на организацията от новосформирания експертен съвет към нея, присъстваха на Седмата Научна конференция на тема: „Икономически предизвикателства 2021: криза, възстановяване, устойчивост“, организирана от катедра „Икономикс“ към УНСС. В научния форум взеха участие изявени учени и изследователи, представители на изпълнителната власт, успешни предприемачи, студенти и докторанти.
 • На 18 ноември главният секретар на Асоциацията на българските градове и региони, заедно с експерти, участва в работата на Първата Национална енергийна конференция на тема: „Умните мрежи в България – добри практики и перспективи“. Форумът беше организиран от Български енергиен и минен форум, съвместно с Българска браншова камара „Умни мрежи“, Сдружение на енергийните общности в България, Асоциация „Зелени сгради“ и др.
 • На 30 ноември се проведе национална конференция като заключително събитие по проект „По-близка Европа“ – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI), изпълняван на територията на община Ловеч от бенефициент Сдружение АСОРИ, в партньорство с Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) и община Ловеч
 • На 03 и 04 декември в Пловдив Асоциацията на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“  организира и проведе конференция за съвременните информационни технологии – тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с районно деление. Форумът беше втора част от проекта на АБГР: „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“.

 

Важни събития, настъпили след датата на Годишния финансов отчет

Не са възникнали никакви значими събития след датата, към която е съставен Годишния финансов отчет на Сдружението и до датата на изготвяне на настоящия доклад.

Концепция за работата на АБГР през 2021 г:

Административна дейност:

Продължава институционалното укрепване на АБГР чрез сътрудничество с неправителствени организации в страната и чужбина, разработване и реализация на проекти с досегашните партньори- фондация „Конрад Аденауер”, Фондация за реформа в местното самоуправление, Институт за местно и регионално развитие, Европейски институт, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Институт за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа, Центъра за Икономическо Развитие, Българско училище за политика, Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”,Върховният комисарият за бежанците към ООН и Националните и Регионални сдружения на общините в страната;
Сключване и изпълнение на споразумения за съвместна дейност с други организации и фирми, с цел изграждане на силни екипи с опит и потенциал за разработване на проекти и използване на донорските програми за местна власт по Националните и Европейските фондове;
Поддържане база данни на членовете на АБГР; изграждане на клоновата мрежа на организацията;
Осигуряване на подкрепа за изработване на изцяло електронно издание на списание “Градове и региони в отделен сайт, с цел  предоставянето на актуална информация за дейността на членовете на АБГР и степента на реформа в местното и регионално самоуправление и развитието на регионите в България.
Търсене на възможности за реализация на иновативен проект “Онлайн платформа за информация, прозрачност, мониторинг и граждански контрол на общинските съвети“ – Съвет.Бг
Редовна актуализация и поддържане на сайта на АБГР.
Разяснителна кампания за набиране на нови членове за организацията- индивидуални и юридически лица.

Проектна дейност:
Партниране с НПО и други дружества и организации с цел разработване на проекти за общините, малките и средни предприятия в тях, вкл. общинските фирми за финансирането им по линия на Европейските структурни фондове.            
Тясно сътрудничество в работата на Национален гаранционен фонд „Солидарност” за съфинансиране по проектите на общините и микро и малките и средни предприятия, както и НПО в тях.              
Реализация на съвместна програма от обучителни семинари с Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПР/ и Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, насочени към представителите на местната власт.
Участие в разработването и реализацията на проекти по Стратегията за развитие на селските райони и общостната програма „Лидер – водено от общностите местно развитие”.        
Инфраструктурни проекти. Разработване на общорегионални проекти, обединяване на няколко общини за реализацията на общ регионален инфраструктурен проект.
Създаване на екипи, съвместно с ИМРР /Институт за местно и регионално развитие/ и други партньорски организации за изготвяне и реализация на проекти в областта на ПЧП (публично-частното партньорство); по социално-инвестиционния фонд; административен капацитет и актуализацията на общинските планове за развитие и съпътстващите ги стратегически регионални приоритети            
Проекти по „Натура 2000”. Екология.                       
Участие в проекти на МРРБ за изготвяне на документи и дейности във връзка със стратегията за децентрализация.
Подпомагане на местната власт в изграждането на административен капацитет за управление.
Младежки дейности и спорт. Култура. Проекти за малцинствата.

 

 

 

12.07.2022 г.                                                            Председател: Ергин Емин

 Гр. София