Вие сте тук

Каталог » За нас
Публикации

Цели

Основните цели на АБГР са:

• Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация в градовете;
• Подкрепа на градските власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти;
• Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България на равнището на регионите за планиране;
• Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;
• Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчивото развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика;
• Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската регионална политика.

 

Членство и органи на управление

Право на членство в Асоциацията имат както физически лица, които имат отговорности и работят в сферата на градското местно самоуправление и администрация и регионалната политика, така и юридически лица.
Органите на Асоциацията според изискванията на ЗЮЛНСЦ са Общо събрание, Управителен съвет и Kонтролен съвет.
Съставът на Общото събрание се формира от членовете на Асоциацията, като представители на градовете са кметовете, председателите на общинските съвети или съветници, районните кметове на градовете с районно деление, а представителите на регионалното равнище са председателите на регионалните асоциации и физически лица с опит в регионалистиката.
Общото събрание избира Управителен съвет от 23-ма членове и Контролен съвет от 9-ма членове , разпределени по квотен принцип между трите основни групи членове на Асоциацията – градове, региони и физически лица. С решение на Управителния съвет се избират и координатори в шестте района за планиране в страната.